Saturday, 19 April 2014

EASTER, "PASSOVER" WEEKEND / PAAS, "PASGA" NAWEEK, APRIL 2014.

EASTER "PASSOVER" WEEKEND - APRIL 2014:
WORD OF THE DAY:
[Luke 2:23]  As it is written in the Law of the Lord: "Every firstborn male is to be consecrated to the Lord." 

MESSAGE OF THE DAY:
EASTER "PASSOVER" WEEKEND:  
1. English - (New International Version)
[Luke 2:41-52]
41. Every year Jesus' parents went to Jerusalem for the Feast of the Passover. 
42. When He was twelve years old, they went up to the Feast, according to the custom. 
43. After the Feast was over, while His parents were returning home, the Boy Jesus stayed behind in Jerusalem, but they were unaware of it. 
44. Thinking He was in their company, they travelled on for a day. Then they began looking for Him among their relatives and friends. 
45. When they did not find Him, they went back to Jerusalem to look for Him. 
46. After three days they found Him in the temple courts, sitting among the teachers, listening to them, and asking them questions. 
47. Everyone who heard Him, was amazed at His understanding and His answers. 
48. When His parents saw Him, they were astonished. His mother said to Him: "Son, why have You treated us like this? Your father and I have been anxiously searching for You."
49 "Why were you searching for Me?" He asked. "Didn't you know I had to be in My Father's house?"
50. But they did not understand what He was saying to them. 
51. Then He went down to Nazareth with them, and was obedient to them. 
52. And Jesus grew in wisdom and stature, and in favour with God and men. 

WOORD VAN DIE DAG:
[Lukas 2:23]  Soos geskrywe staan in die wet van die Here: Elke manlike kind wat die moederskoot open, sal heilig vir die Here genoem word. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PAAS "PASGA" NAWEEK - APRIL 2014:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 2:41-52]
41. En Jesus se ouers was gewoond om elke jaar met die Paasfees na Jerusalem te gaan. 
42. En toe Hy twaalf jaar oud was het hulle, volgens die gebruik van die fees, na Jerusalem opgegaan. 
43. En nadat die feesdae vir hulle verby was, en terwyl hulle teruggaan, het die Kind Jesus in Jerusalem agtergebly; en Josef en Jesus se moeder het dit nie geweet nie. 
44. Maar omdat hulle gedink het dat Hy by die reisgeselskap was, het hulle 'n dagreis ver gegaan en Hom onder die familie en onder die bekendes gesoek. 
45. En toe hulle Hom nie vind nie, het hulle teruggegaan na Jerusalem en Hom gesoek. 
46. En ná drie dae het hulle Hom in die tempel gevind, terwyl Hy in die midde van die leeraars sit en na hulle luister en hulle uitvra. 
47. En almal wat Hom gehoor het, was verbaas oor Sy verstand en antwoorde. 
48. En toe hulle Hom sien was hulle verslae. En Sy moeder sê vir Hom: "Kind, waarom het Jy so met ons gemaak? Kyk, jou Vader en ek het jou met angs gesoek." 
49. En Hy sê vir hulle; "Waarom het u My gesoek? Het u nie geweet dat Ek in die dinge van My Vader moet wees nie?"
50. En hulle het die Woord wat Hy aan hulle gesê het, nie verstaan nie
51. En Hy het saam met hulle gegaan, en in Násaret gekom, en Hy was hulle onderdanig. En Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. 
52. En Jesus het toegemeem in wysheid en grootte, en in genade by God en die mense. 
     Presented by John Hagee Ministries. 
God willing and by His marvellous grace and mercy, I will endeavour to share more Scriptures with you, concerning Passover weekend. /  As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en goedertierenheid, sal ek poog om meer Skrifgedeeltes met u te deel, met betrekking tot Paas-naweek. 

No comments:

Post a Comment