Tuesday, 22 April 2014

JESUS INSTITUTES THE LORD'S SUPPER / JESUS STEL DIE LAASTE PASGA IN.

Passover weekend - Monday 21 April 2014. 

WORD OF THE DAY:
[John 14:12]
I tell you the truth, anyone who has faith in Me, will do what I have been doing. He will even do greater things than those, because I Am going to My Father. 

MESSAGE OF THE DAY:
JESUS INSTITUTES THE LORD'S SUPPER - HOLY COMMUNION:
Part 2. 
1. English - (New International Version)
[Luke 22:19-34]
19. Then He took bread, gave thanks and broke it, and gave it to them, saying: "This is My body, given for you; do this in remembrance of Me."
20. In the same way, after the supper He took the cup, saying: "This cup is the new covenant in My blood, which is poured out for you. 
21. "But the hand of him, who is going to betray Me, is with Mine on the table. 
22. "The Son of Man will go as it has been decreed, but woe to that man who betrays Him."
23. They began to question among themselves which of them it might be who would do this. 
24. Also a dispute arose among them as to which of them was considered to be greatest. 
25. Jesus said to them: "The kings of the Gentiles lord it over them; and those who exercise authority over them, call themselves benefactors. 
26. "But you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules, like the one who serves. 
27. "For who is greater, the one who is at the table or the one who serves? Is it not the one who is at the table? But I Am among you as one Who serves. 
28. "You are those who have stood by Me in My trials. 
29. "And I confer on you a kingdom, just as My Father conferred one on Me. 
30. "So that you may eat and drink at My table, in My kingdom, and sit on thrones, judging the twelve tribes of Israel.  
31. "Simon, Simon, satan has asked to sift you as wheat. 
32. "But I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, to strengthen your brothers."
33, But he replied: "Lord, I am ready to go with you to prison and to death,"
34. Jesus answered: "I tell you, Peter, before the cock crows today, you will deny three times that you know Me."

Pasga naweek - Maandag 21 April 2014. 

WOORD VAN DIE DAG:
[Johannes 14:12]
Voorwaar, voorwaar Ek sê vir julle, wie in My glo - die werke wat Ek doen, sal hy ook doen; en hy sal groter werke doen as dit, omdat Ek na My Vader gaan. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JESUS STEL DIE LAASTE PASGA IN - DIE HEILIGE NAGMAAL:
Deel 2.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 22:19-34]
19. Daarop neem Hy brood, en nadat Hy gedank het, breek Hy dit en gee dit aan hulle en sê: "Dit is My liggaam wat vir julle gegee word; doen dit tot My gedagtenis."
20. Net so neem Hy die beker ná die maaltyd en sê: "Hierdie beker is die nuwe testament in My bloed, wat vir julle uitgestort word. 
21. "Maar kyk, die hand van hom wat My verraai, is by My aan tafel. 
22. "Die Seun van die Mens gaan wel heen volgens wat bepaal is, maar wee daardie man deur wie Hy verraai word!"
23. Toe begin hulle onder mekaar te vra wie van hulle dit tog kon wees wat dit sou doen. 
24. En daar het twis onder hulle ontstaan oor wie van hulle die hoogste geag moet word.  
25. En Hy het vir hulle gesê: "Die konings van die nasies heers oor hulle, en die wat gesag voor oor hulle, word weldoeners genoem. 
26. "Maar so moet julle  nie wees nie; maar die oudste onder julle moet word soos die jongste, en wie 'n leier is, soos een wat dien. 
27. "Want wie is groter: Die een wat aan tafel is, of die een wat dien? Is dit nie hy wat aan tafel is nie? Maar Ek is onder julle soos Een wat dien. 
28. "En dit is julle wat altyddeur by My gebly het, in My versoekinge. 
29. "En Ek beskik vir julle 'n koninkryk  soos my Vader dit vir My beskik het. 
30. "Sodat julle kan eet en drink aan My tafel in My koninkryk, en op trone sit om die twaalf stamme van Israel te oordeel."
31. En die Here sê: "Simon, Simon, die satan het vurig begeer om julle soos koring te sif. 
32. "Maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie; en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broeders versterk." 
33. En hy het vir Hom gesê: "Here, ek is gereed om saam met U selfs in die gevangenis en in die dood te gaan."
34. Maar Hy antwoord: "Ek sê vir jou Petrus, die haan sal vannag nie kraai voordat jy drie maal geloën het dat jy My ken nie."
    Presented by John Hagee Ministries. 


No comments:

Post a Comment