Wednesday, 23 July 2014

WORD OF THE DAY / WOORD VAN DIE DAG

Wednesday 23 July 2014.
WORD OF THE DAY:
[Mark 11:22-24]. 
22. So Jesus answered and said to them: "Have faith in God.
23. "For assuredly I say to you, whoever says to this mountain: 'Be removed and be cast into the sea,' -- and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will come to pass -- he will have whatever he says. 
24. "Therefore I say to you, whatever  things you ask when you pray, believe that you receive them, and you will have them."

Woensdag 23 Julie 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Markus 11:22-24]
22. En Jesus antwoord en sê vir hulle: "Julle moet geloof in God hê. 
23. "Want voorwaar, Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê: 'Hef jou op en werp jou in die see' -- en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, -- hy sal verkry net wat hy sê. 
24. "Daarom sê Ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang, en julle sal dit verkry."
  Many thanks to Mamillaria Krinta for the 
    beautiful photo. 
(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share the Word of God with you, as often as I possibly can  /  As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord van God met u deel so dikwels as wat dit vir my moontlik is.)


No comments:

Post a Comment