Thursday, 25 September 2014

THE LORD COMMANDS JOSHUA TO BE STRONG AND COURAGEOUS / DIE HERE BEVEEL JOSUA OM STERK EN VOL MOED TE WEES.

Friday 26 September 2014. 
WORD OF THE DAY:
[11 Samuel 22:19-20]
19. They confronted me in the day of my disaster, but the Lord was my support. 
20. He brought me out into a spacious place; He rescued me, because He delighted in me. 

MESSAGE OF THE DAY:
[Joshua 1:6-9]
6. "Be strong and courageous because you will lead these people to enherit the land I swore to their forefathers to give them. 
7. "Be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you; do not turn from it from the right or to the left that you may be successful wherever you go. 
8. Do not let the Book of the Law depart from your mouth; meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. 
9. "Have I not commanded you? Be strong and courageous. Do not be terrified; do not be discouraged; for the Lord your God will be  with you wherever you go. 

Vrydag 26 September 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[11 Samuel 22:19-20]
19. Hulle het my oorval op die dag van my nood, maar die Here was my steun. 
20. En Hy het my uitgelei in die ruimte, Hy het my gered, omdat Hy behae in my gehad het. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE HERE BEVEEL JOSUA OM STERK EN VOL MOED TE WEES:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 1:6-9)
6. Wees sterk en vol moed, want jy sal hierdie volk die land laat erwe wat Ek hulle vaders met 'n eed beloof het om aan hulle te gee. 
7. Wees net baie sterk en vol moed, om nougeset te handel volgens de hele wet wat Moses, My kneg, jou beveel het; wyk daarvan nie links of regs af nie, sodat jy met goeie gevolg kan handel, oral waar jy mag gaan. 
8. Hierdie Wetboek mag nie uit jou mond wyk nie; maar bepeins dit dag en nag, sodat jy nougeset kan handel volgens alles wat daarin geskrywe staan; want dan sal jy in jou weë voorspoedig wees, en dan sal jy volgens goeie gevolg handel. 
9. Het Ek jou nie beveel nie? Wees sterk en vol moed, wees nie bevrees of verskrik nie; want die Here jou God is met jou waar jy heengaan
Many thanks to Joyce Meyer Ministries for this very relevant photo. No comments:

Post a Comment