Monday, 29 September 2014

THE ORDER TO CROSS THE JORDAN / DIE OPDRAG OM DEUR DIE JORDAAN TE GAAN.

Monday 29 September 2014. 
WORD OF THE DAY: 
[Psalm 5:11-12]
11. But let all those rejoice who put their trust in You; Let them ever shout for joy, because You defend them.  
12. For You, O Lord, will bless the righteous with favour: You will surround him as with a shield.  

MESSAGE OF THE DAY:
THE ORDER TO CROSS THE JORDAN:
1. English - (New International Version)
[Joshua 1:10-18]
10. So Jushua ordered the officers of the people:
11. "Go through the camp and tell the people: 'Get your supplies ready. Three days from now you will cross the Jordan here to go in and take possession of the land the Lord your God is giving you for your own.'"
12. But to the Reubenites, the Gadites and the half-tribe of Manasseh, Joshua said: 
13. "Remember the command that Moses the servant of the Lord gave you
'The Lord your God is giving you rest and Has granted you this land.'"
14. 'Your wifes, your children and your livestock may stay in the land that Mosrs gave you east of the Jordan, but all your fighting men, fully armed, must cross over, ahead of your brothers. 
15. "Until the Lord gives them rest, as He Has done for you, and until they too have taken possession of the land that the Lord your God is giving them. After that, you may go back and occupy your own land, which Moses, the servant of the Lord gave you, east of the Jordan, towards the sunrise."
16. Then they answered Joshua: 'Whatever you have commanded us, we will do, and wherever you send us, we will go. 
17. 'Just as we fully obeyed Moses, so we will obey you. Only may the Lord your God be with you as He was with Moses. 
18. 'Whoever rebels against your word, and does not obey your words, whatever you may command them, will be put to death. Only be strong and courageous!'

Maandag 29 September 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 5:12-13]
12. Maar laat hulle almal bly wees wat by U skuil; laat hulle vir ewig jubel, en beskut U hulle; en laat in U juig die wat U Naam liefhet. 
13. Want U seën die regverdige O Here, U omring hom met welbehae soos met 'n skild. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE OPDRAG OM DEUR DIE JORDAAN TE GAAN:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 1:10-18]
10. Toe het Joshua aan die opsigters van die volk bevel gegee en gesê:
11. "Gaan die laer deur en gee die volk bevel en sê: 'Maak vir julle padkos klaar; want oor drie dae sal julle deur hierdie Jordaan trek om die land in besit te gaan neem, wat die Here julle God aan julle gee, om dit in besit te neem.'"
12. En aan die Rubeniete en Gadiete en die halwe stam van Manasse het Josua dit gesê:
13. "Dink aan die saak wat Moses, die kneg van die Here, julle beveel het toe hy gesê het: 'Die Here julle God verskaf 'n rusplek aan julle, en sal hierdie land aan julle gee.'"
14. "Julle vroue, julle kinders en julle vee kan bly in die land wat Moses julle oos van die Jordaan gegee het; maar julle self, al die dapper helde, moet gewapend voor julle broers deurtrek en hulle help,
15. "Totdat die Here aan julle broers, soos aan julle, rus gee, en hulle ook die land in besit neem wat die Here julle God aan hulle sal gee; dan kan julle terugkeer na die land van julle besitting, wat Moses, die kneg van die Here, julle gegee het oos van die Jordaan, teen sonop, en dit in besit neem."
16. Toe het hulle Josua geantwoord en gesê: 'Alles wat u ons beveel het, sal ons doen, en oral waarheen u ons stuur, sal ons gaan. 
17. 'Net soos ons na Moses geluister het, so sal ons na u luister; mag die Here u God net met u wees soos Hy met Moses gewees het. 
18. 'Elke man wat teen u bevel wederstrewig is, en na u woorde nie luister met betrekking tot alles wat u ons sal beveel nie, moet gedood word; wees net sterk en vol moed.'
  Photo kindly supplied by Martin Heigan. No comments:

Post a Comment