Sunday, 9 November 2014

DEFEAT AT AI. / NEDERLAAG BY AI.

Weekend 8 & 9 November 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 68:19-20]
19. Praise be to the Lord, to God our Saviour, Who daily bears our burdens. 
20. Our God is a God Who saves; from the Sovereign Lord comes escape from death. 

MESSAGE OF THE DAY:
DEFEAT AT AI:
1. English - (New International Version)
[Joshua 7:1-8]
1. But the children of Israel committed a trespass regarding the accursed things, for Achan the son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took of the accursed things; so the anger of the Lord burned against the children of Israel. 
2. Now Joshua sent men from Jericho to Ai, which is beside Beth Aven, on the east side of Bethel, and spoke to them, saying: "Go up and spy out the country." So the men went up and spied out Ai. 
3. And they returned to Joshua and said to him: "Do not let all the people go up, but let two or three thousand men go up and attack Ai. Do not weary all the people there, for the people of Ai are few."
4. So about three thousand men went up there from the people, but they fled before the men of Ai. 
5. And the men of Ai struck down about thirty-six men, for they chased them from before the gate as far as Shebarim, and struck them down on the descent; therefore the hearts of the people melted and became like water. 
6. Then Joshua tore his clothes and fell to the earth on his face before the Ark of the Lord until evening, both he and the elders of Israel; and they put dust on their heads. 
7. And Joshua said: "Alas, Lord God, why have You brought this people over the Jordan at all - to deliver us into the hands of the Amorites, to destroy us? Oh, that we had been content, and dwell on the other side of the Jordan!"

Naweek 8 & 9 November 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 68:20-21]
20. Geloofd sy die Here! Dag ná dag dra Hy ons; God is ons heil! Sela. 
21. God is vir ons 'n God van verlossinge, en die Here, Here het uitkomste teen die dood. 

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
NEDERLAAG BY AI:
1. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling.)
[Josua 7:1-8]
1. Maar die kinders van Israel het hulle vergryp aan die bangoed; want Agan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serag, van die stam van Juda, het van die bangoed geneem, sodat die toorn van die Here ontvlam het teen die kinders van Israel. 
2. Daarop het Josua manne van Jérigo af gestuur na Ai, wat by Bet-Awen lê, oostelik van Bet-el, en hy het met hulle gespreek en gesê: "Trek op en verken die land;" en die manne het opgetrek en Ai verken.   
3. Toe hulle by Josua terugkom, het hulle vir hom gese: "Al die manskappe hoef nie op te trek nie; omtrent tweeduisend man of omtrent drieduisend kan optrek, en hulle sal Ai verslaan; moenie al die manskappe met 'n tog daarheen vermoei nie, want hulle is daar maar min. 
4. So het daar dan van die manskappe omtrent drieduisend man daarnatoe opgetrek; maar hulle moes vlug voor die manne van Ai;
5. En die manne van Ai het uit hulle omtrent ses-en-dertig man doodgeslaan en hulle agtervolg van die poort af tot by Sebárim, en hulle verslaan op die afdraend; en die volk se hart het versmelt en soos water geword. 
6. Toe het Josua sy klere geskeur en met sy aangesig op die grond geval voor die Ark van die Here, tot die aand toe, hy en die oudstes van Israel, en hulle het stof op hul hoofde gegooi. 
7. En Josua het gesê: "Ag Here, Here, waarom het U hierdie volk ooit deur die Jordaan laat trek, om ons oor te gee in 
die hand van die Amoriete, sodat hulle ons kan vernietig? Het ons tog maar besluit om oorkant die Jordaan te bly!
8. "Ag Here, wat sal ek sê nadat Israel vir sy vyande die rug gegee het?"

(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

   Photo kindly supplied by:
        Martin Heigan. 

No comments:

Post a Comment