Monday, 10 November 2014

THE SIN OF ACHAN. / DIE SONDE VAN AGAN.

Tuesday 11 November 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 68:5-6]
5. A Father of the fatherless, a Defender of widows; is God in His holy habitation. 
6. God sets the solitary in families, He brings out those who are bound into prosperity; but the rebellious live in a dry land. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE SIN OF ACHAN:
1. English - (New King James Version)
[Joshua 7:8-14]
8. "Oh Lord, what shall I say when Israel turns its back before its enemies?
9. "For the Cananites and all the inhabitants of the land will hear of it, and surround us, and cut off our name from the earth. Then what will You do for Your great Name?"
10. So the Lord said to Joshua: "Get up! Why do you lie thus on your face?
11. "Israel has sinned, and have also transgressed My covenant which I commanded them. For they have even taken some of the accursed things, and have both stolen and deceived; and they have also put it among their own stuff. 
12. "Therefore the children of Israel could not stand before their enemies, but turned their backs before their enemies, because they have become doomed to destruction. Neither will I be with you anymore, unless you destroy the accursed from among you. 
13. "Get up, sanctify the people, and say: 'Sanctify yourselves for tomorrow, because thus says the Lord God of Israel: 'There is an accursed thing in your midst, O Israel; you cannot stand before your enemies until you take away the accursed thing from among you.'
14. "In the morning therefore you shall be brought according to your tribes, and it shall be that the tribe which the Lord takes shall come according to families; and the family which the Lord takes shall come by households; and the household which the Lord takes, shall come man by man."
 
Dinsdag 11 November 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 68:6-7]
6. 'n Vader van die wese en 'n Regter van die weduwees, is God in Sy heilige woning. 
7. God laat die eensames woon in 'n huisgesin, Hy lei die gevangenes uit in voorspoed; maar die wederstrewiges woon in 'n dor land. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE SONDE VAN AGAN:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 7:9-14]
9. "En as die Kanaäniete en al die inwoners van die land dit hoor, sal hulle ons omsingel en ons naam van die aarde  af uitroei; wat sal U dan vir U grote Naam doen?"
10. Toe sê die Here aan Josua: "Staan op, waarom lê jy tog op jou aangesig?
11. "Israel het gesondig en My verbond oortree wat Ek hulle opgelê het, en ook geneem van die bangoed en ook gesteel en dit selfs heimlik by hulle goed gevoeg. 
12. "En die kinders van Israel sal nie kan standhou voor hulle vyande nie; hulle sal hul vyande die rug gee, omdat hulle self 'n ban geword het. Ek sal nie meer met julle wees tensy julle die ban onder julle uit verdelg nie. 
13. "Staan op! Heilig die volk en sê: 'Heilig julleself teen môre; want so sê die Here, die God van Israel: 'Daar is 'n ban in jou midde Israel! Jy sal nie kan standhou voor jou vyande totdat julle die ban onder julle uit verwyder het nie. 
14. "Kom dan môre vroeg aan volgens julle stamme; en die stam wat die Here deur die lot aanwys, moet aankom volgens die geslagte; en die geslag wat die Here aanwys, moet aankom volgens die huisgesinne, en die huisgesin wat die Here aanwys, moet aankom, man vir man."

(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly am able to. / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan. 

No comments:

Post a Comment