Tuesday, 4 November 2014

THE DESTRUCTION OF JERICHO. / DIE VERWOESTING VAN JÉRIGO.

Tuesday 4 November 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 30:11-12]
11. You have turned for me my mourning into dancing; You have put off my sackcloth and clothed me with gladness. 
12. To the end that my glory may sing praise to You and not be silent. O Lord my God, I will give thanks to You forever. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE DESTRUCTION OF JERICHO:
1. English - (New King James Version.)
[Joshua 6:1-7]
1. Now Jericho was securely shut up, because of the children of Israel; none went out, and none came in. 
2, And the Lord said to Joshua: "See! I have given Jericho into your hand, it's king, and the mighty men of valor.
3. "You shall march around the city, all you men of war; you shall go all around the city once. This you shall do six days. 
4. "And seven priests shall bear seven trumpets of rams' horns before the Ark. But the seventh day you shall march around the city seven times, and the priests shall blow the trumpets. 
5. "Then it shall come to pass, when they make a long blast with the ram's horn, and when you hear the sound of the trumpet, then all the people shall shout, with a great shout; then the wall of the city will fall down flat. And the people shall go up, every man straight before him."  
6. So Joshua the son of Nun called the priests and said to them: "Take up the Ark of the Covenant, and let seven priests bear seven trumpets of rams' horns before the Ark of the Lord."
7. And he said to the people: "Proceed, and march around the city, and let him who is armed advance before the Ark of the Lord." 

Dinsdag 4 November 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 30:12-13]
12. U het my weeklag vir my verander in 'n koordans, U het my roukleed losgemaak en my met vreugde omgord;
13. Sodat my eer U kan besing en nie swyg nie. Here my God, vir ewig sal ek U loof. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE VERWOESTING VAN JÉRIGO:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling) 
[Joshua 6:1-7]
1. Maar Jérigo het die poort gesluit en gesluit gebly vanweë die kinders van Israel; niemand het uit- of ingegaan nie. 
2. Toe het die Here vir Josua gesê: "Kyk, Ek gee Jérigo met sy koning en dapper helde in jou hand. 
3. "Julle moet dan om die stad trek, al die krygsmanne; trek die stad een maal om; so moet jy doen ses dae lank. 
4. "En sewe priesters moet sewe ramshorings voor die ark dra; maar op die sewende dag moet julle die stad sewe maak omtrek; en die priesters moet op die horings blaas; 
5. "En as hulle lang geluide op die ramshoring blaas, as julle die geluid van die horings hoor, moet die volk 'n groot krygsgeskreeu aanhef: dan sal die stadsmuur op sy plek inval; en die volk moet inklim, elkeen reg voor hom uit."
6. Toe het Josua, die seun van Nun, die priesters geroep en aan hulle gesê: "Neem die Verbondsark op, en laat sewe priesters sewe ramshorings voor die Ark van die Here dra."
7. En aan die volk het hy gesê: "Trek op en gaan om die stad; maar die gewapendes moet voor die ark van die Here optrek."

(God willing and by His marvelous  gracy and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
  Photo kindly supplied:
     by Martin Heigan. 

2 comments: