Tuesday, 18 November 2014

THE FALL OF AI. / DIE VAL VAN AI.

Tuesday 18 November 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Matthew 6:31-33]
31. "Therefore do not worry, saying: 'What shall we eat?' or 'what shall we drink?' or 'what shall we wear?'
32. "For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things.
33. "But seek first the Kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you."

MESSAGE OF THE DAY:
THE FALL OF AI:
1. English - (New King James Version)
[Joshua 8:1-9]
1. Then the Lord said to Joshua: "Do not be afraid, nor be dismayed; take all the people of war, and arise, go up to Ai. See I have given into your hand the king of Ai, his people, his city, and his land."
2. "And you shall do to Ai and it's king, as you did to Jericho and it's king. Only it's spoil and it's cattle you shall take as booty for yourselves. Lay an ambush for the city behind it."
3. So Joshua arose and all the people of war, to go up against Ai; and Joshua chose thirty thousand mighty men of valor, and sent them away by night. 
4. And he commanded them, saying: "Behold, you shall lie in anbush against the city, behind the city. Do not go very far from the city, but all of you be ready.
5. "Then I, and all the people who are with me, will approach the city; and it will come about, when they come out against us as at the first, that we shall flee before them. 
6. "For they will come out after us until we have drawn them from the city, for they will say: 'They are fleeing before us as at the first.' Therefore we will flee before them. 
7. "Then you shall rise from the ambush and seize the city, for the Lord your God will deliver it into your hand.
8. "And it will be, when we have taken the city, that you shall set the city on fire. According to the commandment of the Lord you shall do. See, I have commanded you."
9. Joshua therefore sent them out; and they went to lie in ambush, and stayed between Betal and Ai, on the west side of Ai; but Joshua lodged that night among the people. 

Dinsdag 18 November 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Matthéüs 6:31-33)
31. "Daarom moet julle jul nie kwel en sê: 'Wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie?'
32. "Want na al hierdie dinge soek die heidene; want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. 
33. "Maar soek eers die Koninkryk van God en Sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE VAL VAN AI:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 8:1-9.]
1. Daarop sê die Here vir Joshua: "Wees nie bevrees of verskrik nie; neem al die weerbare manne met jou saam en maak jou klaar, trek op na Ai;  kyk, Ek gee die koning van Ai en sy volk en sy stad en sy land in jou hand. 
2. "En jy moet met Ai en sy koning doen soos jy met Jérigo en sy koning gedoen het; net sy buit en sy vee mag julle vir julself buitmaak. Stel vir jou 'n hinderlaag op teen die stad, aan die agterkant."
3. Toe het Josua hom gereed gemaak met al die weerbare manskappe om op te trek na Ai; en Josua het dertigduisend man, dapper helde, uitgesoek en hulle in die nag uitgestuur,
4. En aan hulle bevel gegee en gesê: "Kyk, julle moet teen die stad 'n hinderlaag opstel, aan die agterkant van die stad; moenie te ver van die stad af weggaan nie, en hou julle almal gereed;
5. "En ek met al die manskappe wat by my is, ons sal na die stad toe aankom; as hulle dan 'n uitval maak en ons ontmoet, soos die vorige keer, sal ons voor hulle uit vlug;
6. "En hulle sal uittrek agter ons aan totdat ons hulle van die stad afgesny het - want hulle sal dink: 'Hulle vlug voor ons uit soos die vorige keer' - en ons sal voor hulle uit vlug. 
7. "Dan moet julle uit die hinderlaag opstaan en die stad inneem; want die Here julle God sal dit in julle hand gee. 
8. "En as julle die stad verower het, moet julle die stad aan die brand steek, na die Woord van die Here moet julle handel; kyk, ek gee julle bevel."
9. So het Josua hulle dan uitgestuur, en hulle het getrek na die hinderlaag en gebly tussen Bet-el en Ai, aan die westekant van Ai; maar Josua het dié nag onder die manskappe deurgebring. 

(DV. I will share the Word with you as often as possible. / DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels moontlik.)
  Photo kindly supplied by:
    Martin Heigan. 

No comments:

Post a Comment