Thursday, 6 November 2014

THEY UTTERLY DESTROYED ALL THAT WAS IN THE CITY. / HULLE VERNIETIG ALLES VOLKOME IN DIE STAD.

Friday 6 November 2014.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 145:8-10]
8. The Lord is gracious and full of compassion. Slow to anger and great in mercy. 
9. The Lord is good to all. And His tender  mercies are over all His works. 
10. All your works shall praise You, O Lord, and Your saints shall bless You. 

MESSAGE OF THE DAY:
THEY UTTERLY DESTROYED ALL THAT WAS IN THE CITY:
1. English - (New King James Version:)
[Joshua 6:18-27]
18. "And you, by all means keep yourselves from the accursed things lest you become accursed when you take of the accursed things, and make the camp of Israel a curse, and trouble it.  
19. "But all the silver and gold, and vessels of bronze and iron, are consecrated to the Lord; they shall come into the treasury of the Lord."
20. So the people shouted when the priests blew the trumpets. And it happened when the people heard the sound of the trumpet, and the people shouted with a great shout, that the wall fell down flat. Then the people went up into the city, every man straight before him, and they took the city. 
21. And they utterly destroyed all that was in the city, both man and woman, young and old, ox and sheep and donkey, with the edge of the sword. 
22. But Joshua had said to the two men who had spied out the country: "Go into the harlot's house, and from there bring out the woman and all that she has, as you swore to her."
23. And the young men who had been spies went in and brought out Rahab, her father, her mother, her brothers, and all that she had. So they brought out all her relatives and left them outside the camp of Israel. 
24. But they burned the city and all that was in it with fire. Only the silver and gold, and the vessels of bronze and iron, they put into the treasury of the house of the Lord. 
25. And Josua spared Rahab the harlot, her father's household and all that she had. So she dwells in Israel to this day, because she hid the messengers whom Joshua sent to spy out Jericho. 
26. Then Joshua charged them at that time, saying: "Cursed be the man before the Lord who rises up and builds this city Jericho; he shall lay it's foundation with his firstborn, and with his youngest he shall set up it's gates."
27. So the Lord was with Joshua and his fame spread throughout all the country. 

Vrydag 7 November 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 145:8-10]
8. Get. Genadig en barmhartig is die Here, lankmoedig en groot van goedertierenheid. 
9. Tet. Die Here is vir almal goed, en Sy barmhartighede is oor al Sy werke. 
10. Fod. Al U werke loof U, O Here, en U gunsgenote prys U. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
HULLE VERNIETIG ALLES VOLKOME IN DIE STAD:
[Josua 6:18-27]
18. Maar neem julle net in ag vir die ban, dat julle nie, wanneer julle met die banvloek tref, tog van die bangoed neem en die laer van Israel onder die ban bring en dit in die ongeluk stort nie.   
19. "Maar al die silwer en goud en die koper- en ystervoorwerpe is heilig aan die Here: dit moet by die skat van die Here kom."
20. Toe skreeu die volk, en hulle het op die horings geblaas; en toe die volk die geluid van die horing hoor, het die volk 'n groot krygsgeskreeu aangehef; en die muur het op sy plek ingeval, en die volk het in die stad geklim, elkeen reg voor hom uit, en hulle het die stad ingeneem. 
21. En alles wat in die stad was, het hulle deur die skerpte van die swaard met die banvloek getref, man sowel as vrou, jonk sowel as oud, tot bees, skaap en esel toe. 
22. En aan die twee manne wat die land verken het, het Josua gesê: "Gaan in die huis van die hoer, en bring die vrou en almal wat aan haar behoort, daaruit, soos julle vir haar gesweer het. 
23. Die jongmanne, die spioene, het toe ingegaan, en Ragab met haar vader en haar moeder en haar broers en almal wat aan haar behoort het, uitgebring - al haar familiebetrekkinge het hulle uitgebring en hulle buitekant die laer van Israel laat bly. 
24. En die stad met alles wat daarin was, het hulle met vuur verbrand; net die silver en die goud en die koper- en ystervoorwerpe het hulle by die skat van die huis van cie Here hevoeg. 
25. Maar Josua het Ragab, die hoer, laat lewe en haar familie, en almal wat aan haar behoort het; sodat sy onder Israel gewoon het tot vandag toe; omdst sy die boodskappers weggesteek het wat Josua gestuur het om Jérigo te verken. 
26. In dié tyd het Josua haar laat sweer met die woorde: "Vervloek is die man voor die aangesig van die Here, wat sal opstaan om hierdie stad Jérigo op te bou: ten koste van sy eersgeborene sal hy sy fondamente lê, en ten koste van sy jongste sal hy sy poorte insit."
27. En die Here was met Josua, en die gerug van hom het deur die hele land gegaan. 

(God willing and by His marvelous mercy, grace and loving-kindness I will share the Word with you as often as I possibly can. / As dit die wil van God is, en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord  met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
  Photo kindly supplied by:
      Martin Heigan. 


No comments:

Post a Comment