Tuesday, 11 November 2014

THE PUNISHMENT OF ACHAN. / DIE STRAF VAN AGAN.

Wednesday 12 November 2014. 
WORD OF THE DAY: 
[Jeremiah 5:22]
"Do you not fear Me? Says the Lord. "Will you not tremble at My presence, Who have placed the sand as the bound of the sea, as a perpetual decree, that it cannot pass beyond it? And though its waves toss to and fro, yet they cannot prevail; though they roar, yet they cannot pass over it."

MESSAGE OF THE DAY:
[Joshua 7:15-21]
15. "And he who is taken with the devoted things, shall be (killed and his body) burned with fire, he and all he has, because he has transgressed the Covenant of the Lord, and because he has done a shameful and wicked thing in Israel."
16. So Joshua rose up early in the morning and brought Israel near by their tribes, and the tribe of Judah was taken. 
17. He brought near the family of Judah, and the family of the Zerahites was taken; and he brought near the family of the Zerahites, man by man, and Zabdi was taken. 
18. He brought near his household, man by man, and Achan son of Carmi, the son of Zabdi, the son of Zerah, of the tribe of Judah, was taken. 
19. And Joshua said to Achan: "My son, give glory to the Lord, the God of Israel, and make confession to Him. And tell me now what you have done; do not hide it from me."
20. And Achan answered Joshua: "In truth, I have sinned against the Lord, the God of Israel, and this I have done.
21. "When I saw among the spoils an attractive mantle from Shinar, and two   hundred shekels of silver, and a bar of gold weighing 50 shekels, I coveted them, and took them. Behold, they are hidden in the earth inside my tent, with the silver underneath."

Woensdag 12 November 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Jeremia 5:22]
"Sou julle vir My nie bevrees wees nie?" spreek die Here, "of voor My aangesig nie bewe nie, wat die sand gestel het as grens vir die see, 'n ewige beperking waaroor hy nie sal gaan nie? Al rol sy golwe, hulle is onmagtig; al bruis hulle, hulle sal daaroor nie gaan nie."

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
[Joshua 7:15-21]
15. "En hy wat in besit van die bangoed aangewys is, moet met vuur verbrand word, hy met alles wat aan hom behoort, omdat hy die verbond van die Here oortree en 'n skanddaad in Israel begaan het."
16. En Josua het vroeg in die oggend klaargemaak en Israel laat aankom volgens sy stamme; en die stam van Juda is aangewys. 
17. Toe hy die geslagte van Juda laat aankom, het die lot die geslag van die Sargiete aangewys; toe hy die geslag van die Sargiete laat aankom, man vir man, is Sabdi aangewys; 
18. Toe hy sy huisgesin man vir man laat aankom, is Agan, die seun van Karmi, die seun van Sabdi, die seun van Serag, van die stam van Juda aangewys. 
19. Toe sê Josua vir Agan: "My seun, maak tog die Here, die God van Israel, heerlik en gee Hom die eer; en gee my tog te kenne wat jy gedoen het; steek dit nie vir my weg nie."  
20. Toe het Agan Josua geantwoord en gesê: "Waarlik, ek het gesondig teen die Here, die God van Israel, en so en so het ek gedoen. 
21. "Ek het naamlik een mooi mantel uit Sínear by die buitgoed gesien, en tweehonderd sikkels silwer, en een goudstaaf van vyftig sikkels in gewig, en ek het dit begeer en dit geneem; en kyk, daar lê dit begrawe in die grond binne-in my tent, en die silwer daaronder."  

(DV.  I will share the Word with you as often as I possibly can. / DV. sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)


No comments:

Post a Comment