Friday, 5 February 2016

BLASPHEMY AGAINST THE HOLY SPIRIT. / GODSLASTERING TEEN DIE HEILIGE GEES.

Monday 22 February 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Mark 8:29)
And He said to them: "But who do you say that I Am?" And Peter answered and said to Him: "You are the Christ."

MESSAGE OF THE DAY:
BLASPHEMY AGAINST THE HOLY SPIRIT OF GOD, First section ...
(Mark 3:20-26)
20. Now Jesus went home and a crowd gathered. so that they were not able to eat. 
21. When His family heard this, they went out to restrain Him, for they said: "He is out of His mind."
22. The experts in the law who came down from Jerusalem, said: "He is possessed by Beelsebul," and "By the ruler of demons He casts out demons."
23. So He called them and spoke to them in parables: "How can satan cast out satan? 
24. "If a kingdom is divided against itself, that kingdom will not be able to stand. 
25. "If a house is divided against itself, that house will not be able to stand. 
26.  "And if satan rises against himself and is divided, he is not able to stand, and his end has come."  

Maandag 22 Februarie 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Markus 8:29)
En Hy sê vir hulle: "Maar julle, wie sê julle is Ek?" En Petrus antwoord en sê vir Hom: "U is die Christus."
 
BOODSKAP VAN DIE DAG:
GODSLASTERING TEEN DIE HEILIGE GEES VAN GOD, Eerste gedeelte ...
(Markus 3:20-26)
20. En hulle het in 'n huis gegaan, en 'n skare het weer saamgekom, sodat hulle selfs nie brood kon eet nie.  
21. Toe Sy mense dit hoor, gaan hulle uit om Hom in die hande te kry, want hulle het gesê: "Hy is buite Sy sinne."
22. En die Skrifgeleerdes wat van Jerusalem af gekom het, het gesê: "Hy het Beëlsebul!" en "Deur die owerste van die duiwels dryf Hy die duiwels uit."
23. En Hy het hulle na Hom geroep en vir hulle deur gelykenisse gesê: "Hoe kan die satan die satan uitdryf?
24. "En as 'n koninkryk teen homself verdeeld is, kan daardie koninkryk nie bly staan nie;
25. "En as 'n huis teen homself verdeeld is, kan daardie huis nie bly staan nie.
26. "En as die satan teen homself opstaan en verdeeld is, kan hy nie bly staan nie, maar hy kom tot 'n einde." 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. 
/
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en goedertierenheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Cell photo taken inside our house. 

No comments:

Post a Comment