Friday, 5 February 2016

JESUS CALMS THE STORM. / JESUS MAAK DIE STORM STIL.

Tuesday 1 March 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Isaiah 41:10)
Fear not for I Am with you; do not look around you in terror and be dismayed, for I Am your God. I strengthen and harden you in difficulties, yes I will help you and retain you, with My victorious right arm. 

MESSAGE OF THE DAY:
JESUS CALMS THE STORM: 
(Matthew 8:24-27)
24. And suddenly, behold, there arose a violent storm on the sea, so that the boat was being covered up by the waves; but He was sleeping. 
25. And they went and awakened Him, saying: "Lord rescue and preserve us! We are perishing!" 
26. And He said to them: "Why are you timid and afraid, O you of little faith?" Then He got up and rebuked the winds and the sea, and there was a great and wonderful calm (a perfect peaceableness).
27. And the men were stunned with bewildered wonder and marveled, saying: "What kind of Man is this, that even the winds and the sea obey Him!"  

Dinsdag 1 Maart 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Jesaja 41:10)
Wees nie bevrees nie want Ek is met jou; kyk nie angstig rond nie, want Ek is jou God. Ek versterk jou, ook help Ek jou; ook ondersteun Ek jou met My reddende regterhand. 
 
BOODSKAP VAN DIE DAG:
JESUS MAAK DIE STORM STIL:
(Matthëus 8:24-27)
24. En daar het 'n groot storm op die see gekom, sodat die skuit toe was onder die golwe; maar Hy was aan die slaap.  
25. Daarop kom Sy dissipels en maak Hom wakker en sê: "Here, red ons, ons vergaan!"
26. En Hy sê vir hulle: "Waarom is julle bang, kleingelowiges?" Toe staan Hy op en bestraf die winde en die see, en daar het 'n groot stilte gekom. 
27. En die manne het hulle verwonder en gesê: "Wat vir 'n Mens is Hy, dat selfs die winde en die see Hom gehoorsaam is?"

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. 
/
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en goedertierenheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.) 

Cell phone photo taken in our garden 


1 comment: