Friday, 5 February 2016

JESUS TRANSFIGURED ON THE MOUNT, Second section ... / JESUS SE VERHEERLIKING OP DIE BERG, Tweede gedeelte ...

Friday 18 March 2016. 
WORD OF THE DAY:
(John 11:25) 
Jesus said to her: "I Am (Myself) the Resurrection and the Life. Whoever believes in (adheres to, trusts in, relies on) Me, although he may die, yet he shall live." 

MESSAGE OF THE DAY:
JESUS TRANSFIGURED ON THE MOUNT - Second section ... 
(Mark 9:9-16)
9. As they were coming back down the mountain, He admonished and expressly ordered them to tell no one what they had seen, until after the Son of Man had risen from the dead.   
10. They kept this matter to themselves, questioning and disputing with one another about what this rising from the dead meant.  
11. Then they asked Him: "Why do the experts in the law say that Elijah must come first?" 
12. And He said to them: "Elijah does indeed come first, to restore all things, and set them to rights. And why is it written that the Son of Man must suffer many things and be utterly despised, and be treated with contempt and rejected? 
13. "But I tell you that Elijah has certainly come, and (people) did to Him whatever they wanted, just as it is written about him."
14. When they came to the (nine) disciples, they saw a large crowd around them, and experts in the law arguing and disputing with them. 
15. And immediately all the crowd saw Jesus (returning from the holy
mount, His face and person yet glistening), they were greatly amazed, and ran up to Him and greeted Him. 
16. And He asked them: "About what are you questioning and discussing with them?" 

Vrydag 18 Maart 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Johannes 11:25) 
Jesus sê vir haar: "Ek is die opstanding en die lewe; wie in My glo, sal lewe al het hy ook gesterwe."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JESUS SE VERHEERLIKING OP DIE BERG - Tweede gedeelte ...
(Markus 9:9-15. ???
9. En onderwyl hulle van die berg afklim, gee Hy hulle bevel om aan niemand te vertel wat hulle gesien het, voordat die Seun van die Mens uit die dode opgestaan het nie. 
10. En hulle het die woord vir hulleself gehou en onder mekaar gevra wat dit beteken om uit die dode op te staan. 
11. En hulle vra Hom en sê: "Waarom sê die skrifgeleerdes dat Elía eers moet kom?"
12. Toe antwoord Hy en sê vir hulle: "Dis waar, Elía kom eers om alles te herstel; en tog, hoe staan daar dan van die Seun van die Mens geskrywe dat Hy baie moet ly, en verag word?
13. "Maar Ek sê vir julle dat Elía al gekom het, en hulle het aan hom gedoen alles wat hulle wou, soos van hom geskrywe is."
14. En toe Hy by die dissipels kom, sien Hy 'n groot menigte om hulle, en skrifgeleerdes wat met hulle redetwis. 
15. En dadelik toe die hele skare Hom sien, was hulle baie verbaas en het na Hom gehardloop en Hom gegroet. 
16. Daarop vra Hy die skrifgeleerdes: "Waarom redetwis julle met hulle?"

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. 
/
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en goedertierenheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.) 
Many thanks to John Hagee Ministries for this very powerful statement. Glory be to God Almighty!


No comments:

Post a Comment