Friday, 5 February 2016

JESUS WALKS ON THE SEA. / JESUS LOOP OP DIE SEE.

Weekend 12 & 13 March 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Luke 2:23)
As it is written in the Law of the Lord: "Every (firstborn) male that opens the womb, shall be set apart and dedicated and called holy to the Lord."
  
MESSAGE OF THE DAY:
JESUS WALKS ON THE SEA:
(Mark 6:45-52) and also:
(Matthew 14:22-36)
45. Immediately Jesus made His disciples get into the boat and go on ahead to the other side, to Bethsaida while He dispersed the crowd.  
46. After saying good-bye to them, He went to the mountain to pray. 
47. When evening came, the boat was in the middle of the sea, and He was alone on the land. 
48. He saw them straining at the oars, because the wind was against them. As the night was ending, He came to them walking on the sea, for He wanted to pass by them. 
49. When they saw Him walking on the water, they thought He was a ghost. They cried out, 
50. For they all saw Him and were terrified. But immediately He spoke to them: "Have courage! It is I. Do not be afraid."
51. Then He went up with them into the boat, and the wind ceased. They were completely astonished.  
52. After they had crossed over, they came to the land of Gennesaret and anchored there. 

(Matthew 14:22-36)
22. Immediately Jesus made the disciples get into a boat and go ahead of Him to the other side, while He dispersed the crowds. 
23. And after He sent the crowds away, He went up the mountain by Himself to pray. When evening came, He was there slone. 
24. Meanwhile the boat, already far from land, was taking a beating from the waves because the wind was against it.  
25. As the night was ending, Jesus came to them walking on the sea. 
26. When the disciples saw Him walking on the water they were terrified and said: "It's a ghost!" And cried out with fear.  
27. But immediately Jesus spoke to them: "Have courage, it is I. Do not be afraid." 
28. Peter said to Him: "Lord if it is You, order me to come to You on the water."
29. So He said: "Come." Peter got out of the boat, walked on the water, and came toward Jesus. 
30. But when he saw the strong wind he became afraid. And starting to sink, he cried out: "Lord, save me!"
31. Immediately Jesus reached out His hand and caught him, saying to him: "You of little faith, why did you doubt!"
32. When they went up into the boat, the wind ceased. 
33. Then those who were in the boat, worshiped Him, saying: "TRULY, YOU ARE THE SON OF GOD." 
34. After they had crossed over, they came to land at Gennesaret. 
35. When the people there recognized Him, they sent word into all the surrounding area, and they brought all the sick to Him. 
36. They begged Him if they could only touch the edge of His cloak, and all who touched it, were healed.   

Naweek 12 & 13 Maart 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Lukas 2:23)
Soos geskrywe is in die wet van die Here: "Elke manlike kind wat die moederskoot open, sal heilig vir die Here genoem word."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JESUS LOOP OP DIE SEE:
(Markus 6:45-52) asook: 
(Matthéüs 14:22-36)
45. En dadelik het Hy Sy dissipels gedwing om in die skuit te gaan en vooruit te vaar na die oorkant, na Betsáida, onderwyl Hy die skare sou wegstuur. 
46. En nadat Hy van hulle afskeid geneem het, het Hy na die berg gegaan om te bid. 
47. En toe dit aand geword het, was die skuit in die middel van die see, en Hy alleen op die land. 
48. En Hy het gesien dat hulle swaar kry met roei, want die wind was teen hulle. En omtrent die vierde nagwaak het Hy na hulle gekom, al wandelende op die see. En Hy wou by hulle verbygaan. 
49. En toe hulle Hom op die see sien loop, het hulle gemeen dat dit 'n spook was, en hard uitgeskreeu;
50. Want hulle het Hom almal gesien en was ontsteld. Toe spreek Hy dadelik met hulle en sê vir hulle: "Hou goeie moed, dit is Ek, moenie vrees nie."
51. En Hy het by hulle in die skuit geklim, en die wind het gaan lê; en hulle was by hulleself uitermate verbaas en verwonderd. 
 52. Want hulle het by die wonder van die brode, nie verstandig geword nie, omdat hulle hart verhard was.  

(Matthéüs 14:27-36)
27. Maar Jesus het dadelik met hulle gespreek en gesê: "Hou goeie moed, dit is Ek! Moenie vrees nie."
28. En Petrus antwoord Hom en sê: "Here as dit U is, beveel my om op die water na U te kom."
29. En Hy sê: "Kom!" Petrus klim toe van die skuit af, en loop op die water om na Jesus te gaan. 
30. Maar toe hy die sterk wind sien, het hy bang geword; en toe hy begin sink, roep hy uit en sê: "Here, red my!"
31. En Jesus het dadelik Sy hand uitgesteek en hom gegryp en vir hom gesê: "Kleingelowige, waarom het jy getwyfel?"
32. Daarop klim hulle in die skuit en die wind het gaan lê. 
33. Toe kom die wat in die skuit was, en val voor Hom neer, en sê: "WAARLIK, U IS DIE SEUN VAN GOD!"
34. En hulle het oorgevaar en in die land Gennésaret gekom. 
35. En die manne van daardie plek het Hom herken, en in daardie hele  omtrek uitgestuur en almal wat ongesteld was, na Hom gebring; 
36. En hulle het Hom gesmeek dat hulle net maar die soom van Sy kleed mag aanraak; en almal wat dit aangeraak het, het gesond geword. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. 
/
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en goedertierenheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.) 
Many thanks to Kenneth Copeland Ministries for this true and very powerful statement. 


No comments:

Post a Comment