Friday, 5 February 2016

JAIRUS' DAUGHTER RAISED FROM THE DEAD. / JAÏRUS SE DOGTER UIT DIE DOOD OPGEWEK.

Saturday 5 March 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Mark 11:23)
"I tell you the truth, if someone says to this mountain: 'Be lifted up and thrown into the sea,' and does not doubt in his heart, but believes that what he says will happen, it will be done for him."

MESSAGE OF THE DAY:
THE DAUGHTER OF JAIRUS RAISED FROM THE DEAD, Second section ...
(Mark 5:34-43)
34. "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your disease."
35. While He was still speaking, people came from the synagogue ruler's house saying: "Your daughter has died. Why trouble the Teacher any longer?"
36. But Jesus, paying no attention to what was said, told the synagogue ruler: "Do not be afraid, just believe."
37. He did not let anyone follow Him except Peter, James and John, the brother of James. 
38. They came to the house of the synagogue ruler, where He saw noisy confusion and people weeping and wailing loudly. 
39. When He entered He said to them: "Why are you distressed and weeping? The child is not dead but asleep."
40. And they began making fun of Him. But He put them all outside, and took the child's father and mother and His own companions, and went into the room where the child was.   
41. Then, gently taking the child by the hand, He said to her: "Talitha koum," which means: "Little girl, I say to you, get up." 
42. The girl got up at once and began to walk around, (she was twelve years old). They were completely astonished at this. 
43. He strictly ordered that no one should know about this, and told them to give her something to eat. 

Saterdag 5 Maart 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Markus 11:23)
"Want voorwaar Ek sê vir julle dat elkeen wat vir hierdie berg sê: 'Hef jou op en werp jou in die see' - en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur - hy sal verkry net wat hy sê."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JAÏRUS SE DOGTER UIT DIE DOOD OPGEWEK, Tweede gedeelte ...
(Markus 5:34-43)
34. En Hy sê vir haar: "Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees."
35. Terwyl Hy nog spreek, kom daar mense van die owerste van die sinagoge se huis en sê: "U dogter is dood. Waarom val u die Meester nog lastig?"
36. Maar dadelik, toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê Hy vir die owerste van die sinagoge: "Moenie vrees nie, glo net." 
37. En Hy het niemand toegelaat om saam met Hom te gaan nie, behalwe Petrus en Jakobus en Johannes, die broer van Jakobus. 
38. En Hy kom in die huis van die owerste van die sinagoge, en sien 'n rumoer: mense wat baie ween en huil. 
39. En toe Hy binnegaan, sê Hy vir hulle: "Waarom gaan julle so tekere en ween julle? Die kind is nie dood nie, maar slaap."
40. En hulle het Hom uitgelag. Maar Hy het almal uitgedryf, en die vader van die kind saamgeneem en die moeder, en die wat by Hom was, en ingegaan waar die kind lê. 
41. Toe gryp Hy die hand van die kind en sê: "Talita, koumi! Wat as dit vertaal word, beteken: "Dogtertjie, Ek sê vir jou, staan op!"
42. En die dogtertjie het dadelik opgestaan, en begin rondloop, want sy was twaalf jaar oud. En hulle was uitermate verbaas. 
43. En Hy het hulle met nadruk beveel dat niemand dit moes weet nie, en gesê dat daar vir haar iets te ete gegee moes word. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. 
/
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en goedertierenheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.) 
Cell phone photo taken in our garden

No comments:

Post a Comment