Sunday, 23 October 2016

SAUL, GOD's CHOSEN INSTRUMENT. / SAULUS. GOD SE UITVERKORE WERKTUIG.

Weekend 12 & 13 November 2016. 
WORD OF THE DAY:
(1 Corinthians 10:13b)
But God is faithful (to His Word and to His compassionate nature), and He (can be trusted) not to let you be tempted and tried and assayed beyond your ability, and strength of resistance and power to endure, but with the temptation He will always also provide the way out, that you may be capable and strong and powerful to bear up under it patiently. 
  
MESSAGE OF THE DAY:
SAUL, GOD'S CHOSEN INSTRUMENT:
(Acts 9:8-19)
8. Then Saul got up from the ground, but when he opened his eyes, he could see nothing; so they led him by the hand and brought him into Damascus. 
9. And he was unable to see for three days, and he neither ate nor drank anything.  
10. Now there was in Damascus a disciple named Ananias. Tho Lord said to him in a vision: "Ananias!" And he answered: "Here I am, Lord!"
11. And the Lord said to him: "Get up and go to the street called Straight, and ask at the house of a man called Judas for a man of Tarsus named Saul, for behold, he is praying (there).    
12. "And he had seen in a vision a man named Ananias enter and lay his hands on him, so that he may regain his sight."
13. But Ananias answered: "Lord, I have heard many people tell about this man, especially how much evil and great suffering he has brought on Your saints at Jerusalem. 
14. "Now he is here and he has authority from the high priests to put in chains all who call upon Your Name."
15. But the Lord said to him: "Go, for this man is a chosen instrument of Mine to bear My Name before the Gentiles and kings and the descendants of Israel;
16. "For I will make clear to him how much he will be afflicted and must endure and suffer for My Name's sake."
17. So Ananias left and went into the house. And he lay his hands on Saul and said: "Brother Saul, the Lord Jesus Who appeared to you along the way by which you came here, Has sent me so that you may recover your sight, and be filled with the Holy Spirit."
18. And instantly something like scales fell from Saul's eyes, and he recovered his sight. Then he arose and was baptized, 
19. And after he took some food, he was strengthened. For several days afterward he remained with the disciples at Damascus.   

Naweek 12 & 13 November 2016.  
WOORD VAN DIE DAG:
(1 Korinthiërs 10:13b)
Maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie; maar Hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. 
  
BOODSKAP VAN DIE DAG:
PAULUS, GOD SE UITVERKORE WERKTUIG:
(Handelinge 9:8-19)
8. Toe staan Paulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie; en hulle het hom aan die hand gelei en in Damaskus ingebring. 
9. En drie dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie. 
10. En daar was 'n dissipel in Damaskus met die naam van Ananías; en die Here het vir hom in 'n gesig gesê: "Ananías!" En hy antwoord: "Hier is ek, Here!"
11. Toe sê die Here vir hom: "Staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid;
12. "En hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananías sien inkom en hom hande oplê, sodat hy weer kon sien."
13. Maar Ananías antwoord: "Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy U heiliges in Jerusalem aangedoen het;
14. "En hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat U Naam aanroep."
15. Maar die Here sê vir hom: "Gaan, want hy is vir My 'n uitverkore werktuig om My Naam te dra voor nasies en konings, en die kinders van Israel. 
16. "Want Ek sal hom toon hoeveel hy vir My Naam moet ly."
17. En Ananías het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê: "Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word."
18. En dadelik het daar iets soos skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien; en hy het opgestaan en is gedoop. 
19. En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword. En Saulus was 'n paar dae saam met die dissipels in Damaskus. 

(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will bring the Word to you as often as I possibly can. However, bearing in mind that I am now publishing a second blog named: "A PEARL FOR EACH DAY," on a daily basis, this blog will be published only once a week, mostly during weekends. 
/
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan. Aangesien ek egter nou ook 'n tweede blog daagliks publiseer genaamd: "'N PÊREL VIR ELKE DAG," sal hierdie blog slegs een maal per week gepubliseer word, veral gedurende naweke.)


Many thanks to Belinda van Heerden Crail for sharing "God loves you, you are dearly loved's" photo. 

No comments:

Post a Comment