Sunday, 23 October 2016

THE BOY JESUS. /. DIE KIND JESUS.

Weekend 31 December 2016 & 1 January 2017. 

WORD OF THE DAY:
(Luke 3:16)
John answered them all by saying: "I baptize you with water; but He Who is mightier than I is coming, the strap of Whose sandal I am not fit to unfasted. He will baptize you with the 
Holy Spirit and with fire."

MESSAGE OF THE DAY:
THE BOY JESUS:
(Luke 2:25-33)
25. Now there was a man in Jerusalem named Simeon, and this man was righteous and devout, (cautiously and carefully observing the divine Law), and looking for the consolation of Israel; and the Holy Spirit was upon him
26. And it had been divinely revealed (communicated) to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ (the Messiah, the Anointed One.)
27. And prompted by the (Holy Spirit) he came into the temple (enclosure); and when the parents brought in the little Child Jesus to do for Him what was customary according to the Law, 
28. Simeon took Him up in his arms and praised and thanked God and said:
29. "And now Lord, You are releasing Your servant to depart (leave this world) in peace, according to Your Word;
30. "For with my own eyes I have seen Your Salvation, 
31. "Which You have ordained and prepared before (in the presence of) all peoples,
32. "A Light for revelation to the Gentiles (to disclose what was before unknown) and (to bring) praise and honour and glory to Your people Israel. 
33. And His (legal) father and (His) mother was marvelling at what was said about Him. 

Naweek 31 Desember 2016 & 1 Januarie 2017. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Lukas 3:16)
Johannes antwoord almal en sê: "Ek doop julle wel met water, maar Hy kom wat sterker is as ek, Wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie - Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE KIND JESUS:
(Lukas 2:25-33)
25. En daar was 'n man in Jerusalem met die naam van Simeon; en hierdie man was regverdig en vroom en het die vertroosting van Isael verwag, en die Heilige Gees was op hom. 
26. En aan hom was deur die Heilige Gees geopenbaar dat hy die dood nie sou sien voordat hy die Christus van die Here gesien het nie. 
27. En hy het deur die Gees in die tempel gekom; en toe die ouers die Kindjie Jesus inbring om met Hom te handel volgens die gebruik van die Wet,
28. Het hy Hom in sy arms geneem en God geloof en gesê: 
29. "Nou laat U, Here U dienskneg gaan in vrede volgens U Woord, 
30. "Omdat My oë U heil gesien het, 
31. "Wat U berei het voor die oë van die volke -
32. "'n Lig tot verligting van die nasies, en tot heerlikheid van U volk Israel."
33. En Josef en Sy moeder het hulle verwonder oor die dinge wat van Hom gesê is. 

(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will bring the Word to you as often as I possibly can. However, bearing in mind that I am publishing a second blog named: "A PEARL FOR EACH DAY," on a daily basis, this blog is published only once a week, mostly during weekends. 
/
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan. Aangesien ek egter nou ook 'n tweede blog daagliks publiseer genaamd: "'N PÊREL VIR ELKE DAG," sal hierdie blog slegs een maal per week gepubliseer word, veral gedurende naweke.)


Many thanks to whoever presented me with this awesome pic and statement. May God bless you richly. 

 

No comments:

Post a Comment