Sunday, 23 October 2016

THE CENTURION CALLED CORNELIUS. / DIE HOFDIENAAR GENAAMD CORNELIUS.

Naweek 17 & 18 Desember 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Markus 7:34,35)
34. En nadat Hy opgekyk het na die hemel, sug Hy en sê vir hom: "Éffata!" dit is, "Gaan oop!"
35. En dadelik het sy ore oopgegaan en die band van sy tong losgeraak, en hy het reg gepraat. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE HOFDIENAAR GENAAMD CORNELIUS:
(Handelinge 10:1-8)
1. En daar was in Cesaréa 'n man met die naam van Cornelius, 'n hoofman oor honderd van die sogenaamde Italiaanse leërafdeling. 
2. Hy met sy hele huis was Godvresend, en het baie aalmoese aan die volk gegee, en was altyddeur in die gebed tot God. 
3. Hy het duidelik in 'n gesig omtrent die negende uur van die dag, 'n engel van God na hom sien inkom, en vir hom sê: "Cornelius!"
4. En hy het die oë op hom gehou en vol vrees gesê: "Wat is dit my Heer?" Toe antwoord hy hom: "Jou gebede en jou aalmoese het voor God in gedagtenis gekom. 
5. "Stuur dan nou manne na Joppe en laat vir Simon haal wat ook Petrus genoem word.
6. "Hy is tuis by 'n sekere Simon 'n leerlooier, wie se huis by die see is. Hy sal jou sê wat jy moet doen."
7. En toe die engel wat met Cornelius gespreek het weg was, roep hy twee van sy huisbediendes en 'n vroom soldaat van die wat altyd by hom was, 
8. En vertel hulle alles en stuur hulle na Joppe. 

Weekend 17 & 18 December 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Mark 7:34,35)
34. He looked  up to heaven and with a deep sigh said to him: "Ephphatha!" (Which means: "Be opened!")
 35. At this, the man's ears were opened, his tongue was loosed, and he began to speak plainly. 
  
MESSAGE OF THE DAY:
THE CENTURION NAMED CORNELIUS:
(Acts 10:1-8)
1. At Caesarea there was a man named Cornelius, a centurion in what was known as the Italian Regiment.   
2. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need, and prayed to God regularly. 
3. One day at about three in the afternoon he had a vision. He saw distinctly an angel of God, who came to him and said: "Cornelius!"
4. Cornelius stared at him in fear. "What is it Lord?" he asked. The angel answered: "Your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God.
5. "Now send men to Joppa to bring back a man named Simon, who is called Peter. 
6. "He is staying with Simon the tanner, whose house is by the sea."
7. When the angel who spoke to him had gone, Cornelius called two of his servants and a devout soldier who was one of his attendants. 
8. He told them everything that had happened, and sent them to Joppa. 

(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will bring the Word to you as often as I possibly can. However, bearing in mind that I am publishing a second blog named: "A PEARL FOR EACH DAY," on a daily basis now, this blog will be published only once a week, mostly during weekends. 
/
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan. Aangesien ek egter nou ook 'n tweede blog daagliks publiseer genaamd: "'N PÊREL VIR ELKE DAG," sal hierdie blog slegs een maal per week gepubliseer word, veral gedurende naweke.)

Many thanks to "Jesus is my Lord",
for the very appropriate and touching  pic. May you be blessed. 

No comments:

Post a Comment