Sunday, 23 October 2016

SIMEON AND ANNA. / SIMEON EN ANNA.

Monday 9 January 2017. 
WORD OF THE DAY:
(Matthew 7:7,8)
7. "Ask, and it will be given to you; seek, and you will find; knock, and it will be opened to you. 
8. "For everyone who who asks, receives; and he who seeks finds and to him who knoks it will be opened."

MESSAGE OF THE DAY:
SIMEON AND ANNA: 
(Luke 2:34-40)
34. And Simeon blessed them and said to Mary His mother: "Behold, the Child is destined for the rise and fall of many in Israel, and for a sign to be be spoken against,
35. "(And a sword will even pierce through your own soul) - also that the thoughts of many hearts may be revealed." 
36. And there was a prophetess, Anna the dauhter of Phanuel, of the tribe of Asher. She was advanced in years and had lived with her husband seven years after her virginity;
37. And this woman was a widow of about eighty-four years. She never left the temple, but served God night and day with fastings and prayers. 
38. And coming in that instant she have thanks to God, and continued to speak of Him to all those who were looking for redemption in Jerusalem. 
39. So when they had performed everything according the Law of the Lord, they returned to Galilee, to their own city of Nazareth. 
40. And the Child continued to grow and became strong in Spirit filled with wisdom, and the grace of God was upon Him. 

Maandag 9 Januarie 2017.
WOORD VAN DIE DAG:
(Matthéüs 7:7,8)
7. "Bid, en aan julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. 
8. "Want elkeen wat bid, ontvang; hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SIMEON EN ANNA:
(Lukas 2:34-40)
34. En Simeon het hulle geseën en aan Maria Sy moeder gesê: "Kyk, hierdie Kind is bestemd tot 'n val en 'n opstanding van baie in Israel, en tot 'n teken wat weerspreek sal word.  
35. "Ja, 'n swaard sal deur jou eie siel gaan - sodat die gedagtes uit baie harte openbaar kan word."
36. En daar was Anna 'n profetes, die dogter van Fánuel, uit die stam van Aser. Sy was op baie ver gevorderde leeftyd en het van haar maagdskap af sewe jaar met haar man saamgelewe;
37. En sy was 'n weduwee van omtrent vier-en-tagtig jaar. Sy het nie weggebly van die tempel nie, en met vaste en gebede God gedien dag en nag. 
38. En sy het in dieselfde uur daar gekom en die Here geprys en van Hom gespreek met almal in Jerusalem wat die verlossing verwag het.  
39. En toe hulle alles volbring het wat volgens die wet van die Here was, het hulle teruggegaan na Galiléa, na hulle stad Násaret.    
40. En die Kindjie het gegroei en sterk geword in die Gees, en vol van wysheid. En die genade van God was op Hom. 

(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will bring the Word to you as often as I possibly can. However, bearing in mind that I am publishing a second blog named: "A PEARL FOR EACH DAY," on a daily basis now, this blog is published only once a week, mostly during weekends. 
/
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan. Aangesien ek egter nou ook 'n tweede blog daagliks publiseer genaamd: "'N PÊREL VIR ELKE DAG," sal hierdie blog slegs een maal per week gepubliseer word, veral gedurende naweke.)


Many thanks to "Rivers of Flowing Water" for this very relevant and beautiful picture concerning Proverbs 30:5.  


No comments:

Post a Comment