Sunday, 23 October 2016

THE SHEPHERDS AND THE ANGELS. /. DIE HERDERS EN DIE ENGELE

Weekend 24 & 25 December 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Luke 2:14)
"Glory to God in the Highest, and on earth peace to men on whom His favour rests."

MESSAGE OF THE DAY:
THE SHEPHERDS AND THE ANGELS;
8. And there were shepherds living out in the fields nearby, keeping watch over their flocks at night. 
9. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. 
10. But the angel said to them: "Do not be afraid, I bring good news of great joy that will be for all people.  
11. "Today in the town of David a Saviour Has been born to you. He is Christ the Lord.
12. "This will be a sign to you: You will find a Baby wrapped in cloths and lying in a manger."
13. Suddenly a great company of the heavenly host appeared with the angel, praising God and saying: 
14. "Glory to God in the Highest, and on earth peace to men on whom His favour rests."
15. When the angels had left them 

and gone into heaven, the shepherds said to one another: "Let's go to Bethlehem and see this that has happened, which the Lord Has told us about."

16. So they hurried off and found Mary and Joseph and the Baby, Who was lying in a manger. 
17. When they had seen Him, they spread the word that had been told them about this Child, 
18. And all that heard it were amazed at what the shepherds said to them. 
19. But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart. 
20. The shepherds returned glorifying and praising God for all the things they had heard and seen which were just as they had been told.   

WOORD VAN DIE DAG:
(Lukas 2:14)
Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense 'n welbehae. 
 
BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE HERDERS EN DIE ENGELE : 
(Lukas 2:8-20)
8. En daar was herders in dieselfde landstreek, wat in die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag  gehou het. 
9. En meteens staan daar 'n engel van die Here by hulle, en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn, en groot vrees het hulle oorweldig. 
10. En die engel sê vir hulle: "Moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sal wees, 
11. "Dat vir julle vandag in die stad van Dawid, gebore is die Saligmaker wat Christus die Here is.  
12. "En dit is vir julle die teken: Julle sal 'n Kindjie vind wat in doeke toegedraai is, en wat in die krip lê."
13. En skielik was daar saam met die engele 'n menigte van die hemelse leërskare wat God prys en sê:
14. "Eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde, in die mense 'n welbehae."
15. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders vir mekaar: "Laat ons dan na Betlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het."
16. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die Kindjie wat in die krip lê.  
17. En toe hulle dit sien, het hulle oral die woord bekend gemaak, wat aan hulle van die Kindjie vertel is. 
18. En almal wat dit gehoor het, was verwonderd oor dit wat deur die herders aan hulle vertel is;
19. Maar Maria het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. 
20. En die herders het terug gegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos wat aan hulle gesê is.  

(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will bring the Word to you as often as I possibly can. However, bearing in mind that I am publishing a second blog named: "A PEARL FOR EACH DAY," daily, this blog will be published only once a week, mostly during weekends. 
/
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan. Aangesien ek egter nou ook 'n tweede blog daagliks publiseer genaamd: "'N PÊREL VIR ELKE DAG," sal hierdie blog slegs een maal per week gepubliseer word, veral gedurende naweke.)

Many thanks to "Rivers of Flowing Water" for this touching and sincere prayer.  

1 comment: