Sunday, 23 October 2016

THE BOY JESUS IN THE TEMPLE. /. DIE KIND JESUS IN DIE TEMPEL. .

Naweek 14 & 15 Januarie 2017.  
WOORD VAN DIE DAG:
(Jesaja 9:5,6a)
5. Want 'n Kind is vir ons gebore, 'n Seun is aan ons gegee; en die heerskappy is op Sy skouer, en Hy word genoem: Wonderbaar, Raadsman, Sterke God, Ewige Vader, Vredevors -
6a. Tot vermeerdering van die heerskappy, en vrede sonder einde. 
 
BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE KIND JESUS IN DIE TEMPEL:
(Lukas 2:41-52)
41. En Sy ouers was gewoond om elke jaar met die Paasfees na Jerusalem te gaan.  
42. En toe Hy twaalf jaar oud was het hulle, volgens die gebruik van die Jode, na Jerusalem opgegaan. 
43. En nadat die feesdae vir hulle verby was, en terwyl hulle teruggaan, het die Kind Jesus in Jerusalem agtergebly; en Josef en Sy moeder het dit nie geweet nie. 
44. Maar omdat hulle gedink het dat Hy tussen die reisgeselskap was, het hulle 'n dagreis ver gegaan en Hom onder die familie en onder die bekendes gesoek. 
45. En toe hulle Hom nie vind nie, het hulle teruggegaan na Jerusalem en Hom gesoek. 
46. En ná drie dae het hulle Hom in die tempel gevind, terwyl Hy in die midde van die leraars sit, en na hulle luister, en hulle uitvra. 
47. En almal wat Hom gehoor het, was verbaas oor Sy verstand en antwoorde. 
48. En toe hulle Hom sien, was hulle verslae en Sy moeder sê vir Hom: "Kind, waarom het Jy so met ons gemaak? Kyk, jou vader en ek het Jou met angs gesoek."
49. En Hy sê vir hulle: "Waarom het u My gesoek? Het u nie geweet dat Ek in die dinge van My Vader moet wees nie?"
50. En hulle het die woord wat Hy aan hulle gesê het, nie verstaan nie. 
51. En Hy het saam met hulle gegaan en in Násaret gekom, en Hy was hulle onderdanig. En Sy moeder het al hierdie dinge in haar hart bewaar. 
52. En Jesus het toegeneem in wysheid en grootte, en in genade by God en die mense.  

Weekend 14 & 15 January 2017. 
WORD OF THE DAY:
(Isaiah 6,7a)
6. For to us a child is born, to us a Son is given; and the government shall be upon His shoulder, and His Name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father (of Eternity), Prince of Peace -
7a. Of the increace of His government and of peace there shall be no end. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE BOY JESUS IN THE TEMPLE:
(Lukas 2:41-52)
41. Now His parents went to Jerusalem every year to the Passover Feast. 
42. And when He was twelve years old, they went up, as was their custom. 
43. And when the Feast was ended, as they were returning, the Boy Jesus remained behind in Jerusalem. Now, His parents did not know this. 
44. But, supposing Him to be in the caravan, they travelled on a day's journey, and (then) they sought Him (diligently looking up and down) for Him, among their kinsfolk and aquaintances. 
45. And when they failed to find Him, they went back to Jerusalem, looking for Him, all the way. 
46. After three days they found Him (came upon Him) in the temple, sitting among the teachers, listening to them, and asking them questions. 
47. And all who heard Him were astonished and overwhelmed with bewildered wonder at His intelligence and understanding and His replies. 
48. And when they (Joseph and Mary) saw Him, they were amazed; and His mother said to Him: "Child, why have you treated us like this? Here your father and I have been anxiously looking for You (distressed and tormented). 
49. And He said to them: "How is it that you had to look for Me? Did you not see and know that it is necessary (as a duty) for Me to be in My Father's house and (occupied) about My Father's business? 
50. But they did not comprehend what He was saying to them.  
51. And He went down with them and came to Nazareth and was (habitually) obedient to them; and His mother kept and closely and persistently guarded all these things in her heart. 
52. And Jesus increased in wisdom (in broad and full understanding) and in stature and years, and in favour of God and man. 

(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will bring the Word to you as often as I possibly can. However, bearing in mind that I am publishing a second blog named: "A PEARL FOR EACH DAY," on a daily basis now, this blog is published only once a week, mostly during weekends. 
/
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan. Aangesien ek egter nou ook 'n tweede blog daagliks publiseer genaamd: "'N PÊREL VIR ELKE DAG," sal hierdie blog slegs een maal per week gepubliseer word, veral gedurende naweke.)


Many thanks to "My Immanuel Prayer Team," for this powerful and relevant statement. 

No comments:

Post a Comment