Monday, 31 March 2014

JONAH'S ANGER AND DISPLEASURE, AND THE LORD'S REBUKE AND COMPASSION / JONA SE WOEDE EN ONTEVREDENHEID EN SY BESTRAFFING DEUR DIE HERE.

Monday 31 March 2014.
WORD OF THE DAY:
[Ephesians 6:11-12]
11. Put on the full armour of God, so that you can take your stand against the devil's schemes.  
12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spititual forces in the heavenly realms. (Please also read the rest of this chapter.)

MESSAGE OF THE DAY: 
1. English - (New International Version)
JONAH'S ANGER AND DISPLEASURE, AND THE LORD'S REBUKE AND COMPASSION:
[Jonah 4:1-5]
1. But Jonah was greatly displeased and became angry. 
2. He prayed to the Lord: "O Lord, is this not what I said when I was still at home? That is why I was so quick to flee to Tarshish. I knew that You are a gracious and compassionate God, slow to anger and abounding in love, a God Who relents from sending calamarity. 
3. "Now, O Lord, take away my life, for it is better for me to die than to live."
4. But the Lord replied: "Have you any right to be angry?"
5. Jonah went out and sat down at a place east of the city. There he made himself a shelter, sat in its shade and waited to see what would happen to the city. 

Maandag 31 Maart 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Efesiërs 6:11,12]
11. Trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel.  
12. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. (Lees ook die res van hierdie hoofstuk.)

BOODSKAP VAN DIE DAG:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
JONA SE ONTEVREDENHEID EN SY BESTRAFFING DEUR DIE HERE, ASOOK DIE GENADE VAN DIE HERE:
[Jona 4:1-5]
1. Maar Jona was hieroor erg ontstemd, en hy het kwaad geword. 
2. Toe bid hy tot die Here en sê: "Ag Here, het ek dit nie gedink terwyl ek nog in my land was nie? Daarom het ek tevore na Tarsis gevlug; want ek het geweet dat U 'n genadige en barmhartige God is, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil. 
3. "O Here, neem dan tog nou my siel van my weg, want dis vir my beter om te sterwe as om te lewe."
4. Daarop sê die Here: "Het jy rede om vertoornd te wees?"
5. En Jona het die stad verlaat en aan die oostekant van die stad gaan sit. Daar maak hy toe vir hom 'n skerm, en hy gaan sit daaronder in die skaduwee, totdat hy sou sien wat met die stad gebeur. 
(God willing and by His marvellous grace, mercy and loving-kindness, I will share with you again tomorrow. / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek môre verder met u deel.)No comments:

Post a Comment