Monday, 17 March 2014

JONAH CRIED OUT TO GOD FROM THE FISH'S BELLY.

Monday 17 March 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Matthew 9:27,29,30a]
27. As Jesus passed on from there, two blind men followed Him, shouting loudly: "Have pity and mercy on us, Son of David!"
29. Then He touched their eyes, saying: "According to your faith and trust and reliance (on the power invested in Me) be it done to you."
30a. And their eyes were opened. 

MESSAGE OF THE DAY:
JONAH CRIED OUT TO GOD FROM THE FISH'S BELLY:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Jonah 2:1-4 PLUS similarities in the Psalms]
1. Then Jonah prayed to the Lord his God from the fish's belly. 
2. And said: "I cried out of my distress to the Lord, and He heard me; out of the belly of Sheol [hell] cried I, and You heard my voice."  ALSO SEE: (Psalm 120:1 - In my distress I called to the Lord, and He answered me - Psalm 130:1 - Out of the depth have I cried to You, O Lord!)
3. For You cast me into the deep, into the heart of the seas, and the floods surrounded me; all Your waves and Your billows passed over me. ALSO SEE: (Psalm 42:7 - [Roaring] deep calls to [roaring] deep at the thunder of Your waterspouts; all Your breakers and Your rolling waves have gone over me.)
4. Then I said: "I have been cast out of Your presence and Your sight; yet I will look again toward Your holy temple."
ALSO SEE: (Psalm 31:22 - As for me, I said in my haste and alarm: "I am cut off from before Your eyes. But You heard the voice of my supplications, when I cried to You for aid.)

Maandag 17 Maart 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Matthéüs 9:27,29,30a]
27. En toe Jesus daarvandaan verder gaan, het twee blindes Hom gevolg, terwyl hulle uitroep en sê: "Wees ons barmhartig, Seun van Dawid!"
29. Toe raak Hy hulle oë aan en sê: "Laat dit vir julle wees volgens julle geloof."
30a. En hulle oë het oopgegaan. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JONA ROEP GOD AAN UIT DIE VIS SE INGEWANDE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Jona 2:1-4 PLUS ooreenkomste in die Psalms]
1. En Jona het tot die Here sy God gebid uit die ingewande van die vis. 
2. En gesê: "Uit my benoudheid het ek die Here aangeroep, en Hy het my verhoor; uit die binneste van die doderyk het ek geroep om hulp - U het my stem gehoor." SIEN OOK: (Psalm 120:1 - Ek roep die Here aan in my benoudheid, en Hy verhoor my. Psalm 30:1  Uit die dieptes roep ek U aan O Here.)
3. U tog het my in die diepte gewerp, in die hart van die see, sodat 'n stroom my omring het; al U bare en U golwe het oor my heengegaan. SIEN OOK: (Psalm 42:8 - Die vloed roep na die vloed by die gedruis van U waterstrome; al U bare en U golwe het oor my heengegaan.)
4. Toe het ek gesê: "Ek is weggestoot, weg van U oë; tog sal ek weer U heilige tempel aanskou." SIEN OOK: - (Psalm 31:23 - Ek tog het in my angs gesê: "Ek het verdwyn, weg van U oë; nogtans het U die stem van my smekinge gehoor, toe ek U aangeroep het om hulp")

   Cell phone photo by André Heigan
2 comments: