Tuesday, 28 October 2014

THE SECOND GENERATION CIRCUMCISED. / DIE TWEEDE GENERASIE WORD BESNY.

Tuesday 28 October 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Job 42:10]
And the Lord turned the captivity of Job, and restored his fortunes, when he prayed for his friends; also the Lord gave Job twice as much as he had before. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE SECOND GENERATION CIRCUMCISED:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Joshua 5:2-7]
2. At that time the Lord said to Joshua: "Make knives of flint and circumcise the (new generation of) Israelites as before." 
3. So Joshua made knives of flint and circumcised the sons of Israel at Gibeath-haaraloth. 
4. And this is the reason Joshua circumcised them: all the males of the people who came out of Egypt, all the men of war, had died in the wilderness on the way after they came out of Egypt. 
5. Though all the people who came out were circumcised, yet all the people who were born in the wilderness on the way, after Israel came out of Egypt, had not been circumcised. 
6. For the Israelites walked forty years in the wilderness till all who were men of war, who came out of Egypt perished, because they DID NOT HEARKEN TO THE VOICE OF THE LORD; to them the Lord swore that He would not let them see the land which the Lord swore to their fathers to give us, a land flowing with milk and honey. 
7. So it was their uncircumcised children whom He raised in their stead, whom Joshua circumcised. They were still uncircumcised, because they had not been circumcised on the way.  

Dinsdag 28 Oktober 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Job 42:10]
En die Here het die lot van Job verander toe hy vir sy vriende gebid het; en die Here het Job se besittings vermeerder tot dubbel soveel as voorheen. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE TWEEDE GENERASIE WORD BESNY:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
(Josua 5:2-7]
2. In dié tyd het die Here vir Josua gesê: "Maak vir jou klipmesse en besny weer die kinders van Israel vir die tweede keer."
3. Toe het Josua klipmesse gemaak, en die kinders van Israel besny by die Heuwel van die Voorhuide. 
4. En dit is die rede dat Josua hulle besny het: die hele volk wat uit Egipte uitgetrek het, die manspersone, al die krygsmanne, het op pad in die woestyn gesterwe, op hulle trek uit Egipte. 
5. Want die hele volk wat uitgetrek het, was besnede; maar die hele volk wat op pad in die woestyn gebore is, op hulle trek uit Egipte, het hulle nie besny nie. 
6. Want veertig jaar lank het die kinders van Israel in die woestyn getrek, totdat die hele volk omgekom het, die krygsmanne wat uit Egipte weggetrek het; wat nie aan DIE STEM VAN DIE HERE GEHOORSAAM was nie; vir wie die Here gesweer het, dat Hy hulle die land nie sou laat sien, wat die Here hulle vaders met 'n eed beloof het om aan ons te gee nie - 'n land wat oorloop van melk en heuning. 
7. Maar in hulle plek het Hy hul seuns gestel; dié het Josua besny; want hulle was onbesnede, omdat hulle op pad nie besny is nie. 
(DV I will share the Word with you soon again. / DV sal ek die Woord weer spoedig met u deel.)


No comments:

Post a Comment