Wednesday, 15 October 2014

THE PRIESTS STOOD FIRM ON DRY GROUND, UNTIL THE NATION FINISHED PASSING OVER THE JORDAN.

Wednesday 15 October 2014.
WORD OF THE DAY:
[Isaiah 58:7-8]
7. Is it not to divide your bread with the hungry and bring rhe homeless poor into your house - when you see the naked, do you cover him, and that you hide not yourself from (the needs of) your own flesh and blood?
8. Then your light shall break forth like the morning, and your healing (your retoration and the power of a new life) shall spring forth speedily; your righteousness (your rightness, your justice, and your right relationship with God) shall go before you, (conducting you to peace and prosperity,) and the glory of the Lord shall be your rear guard. 
 
MESSAGE OF THE DAY:
THE PRIESTS STOOD FIRM ON DRY GROUND UNTIL ALL THE NATION FINISHED PASSING OVER THE JORDAN:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Joshua 3:14-17]
14. So when the people set out from their tents to pass over the Jordan, with the priests bearing the ark of the covenant before the people,
15. And when those who bore the
Ark had come to the Jordan, and the feet of the priests bearing Ark were in the brink of the water - for the Jordan overflows it's banks throughout the time of harvest -
16. Then the waters which came down from above stood and rose up in a heap far off, at Adam, the city that is beside Zerethan; and those flowing down toward the Sea of the Arabah,  the Salt (Dead) Sea, were wholly cut off. And the people passed over opposite Jericho. 
17. And while all Israel passed over on dry ground, the priests who bore the Ark of the Covenant of the Lord, stood firm on dry ground, in the midst of the Jordan, until all the nation finished passing over the Jordan.  

Woensdag 15 Oktober 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Jesaja 58:7-8]
7. Is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, en ellendiges, swerwelinge in die huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is, dat jy hom klee, en jou vir jou eie vlees nie verberg nie?
8. Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad, en jou genesing skielik uitspruit; en jou geregtigheid sal voor jou uit gaan, die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE PRIESTERS STAAN FERM OP DROË GROND TOTDAT DIE HELE VOLK KLAAR OOR DIE JORDAAN GETREK HET:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 3:14-17]
14. En toe die volk wegtrek uit hulle tente om deur die Jordaan te gaan, met die priesters wat die verbondsark dra, op die voorpunt van die volk. 
15. En net toe die draers van die ark by die Jordaan kom, en die priesters wat die Ark dra, hulle voete aan die kant van die water insteek, terwyl die Jordaan vol was op sy walle, al die dae van die oes,
16. Bly die water staan wat van die bokant af kom; dit het opgerys soos een wal, baie ver weg by die stad Adam wat langs Sartan lê; en die wat wegstroom in die See van die Vlakte, die Soutsee, het heeltemal verdwyn; toe het die volk deurgetrek, teenoor Jérigo. 
17. Maar die priesters wat die verbondsark van die Here gedra het, het onbeweeglik bly staan op droë grond binne-in die Jordaan, terwyl die hele volk op droë grond deurtrek, totdat die hele volk die deurtog deur die Jordaan voleindig het. 

([Dv] I will soon share the Word with you again. / [Dv] Sal ek spoedig weer die Woord met u deel).

2 comments: