Friday, 10 October 2014

ISRAEL CROSSES THE JORDAN. / ISRAEL TREK DEUR DIE JORDAAN.

Friday 10 October 2014.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 23:5-6]
5. You prepare a table for me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil: my brimming cup runs over. 
6. Surely or only goodness, mercy and unfailing love shall follow me all the days of my life, and through the length of my days the house of the Lord (and His presence), shall be my dwelling place. 

MESSAGE OF THE DAY:
ISRAEL CROSSES THE JORDAN:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Josha 3:1-6]
1. Joshua rose early in the morning and they removed from Shittim, and came to the Jordan, He and all the Israelites, and lodged there before passing over. 
2. After three days the officers went through the camp -
3. Commanding the people: "When you see the ark of the covenant of the Lord your God being borne by the Livitical priests, set out from where you are and follow it. 
4. "Yet, a space must be kept between you and it, about 2000 cubits by measure; come not near it, that you may (be able to see the ark and) know the way you must go, for you have not passed this way before."
5. And Joshua said to the people: "Sanctify yourselves, (that is: separate yourselves for a special holy purpose), for tomorrow the Lord will do wonders among you. "  
6. Joshua said to the priests: "Take up the ark of the covenant and pass over before the people." And they took it up and went on before the people.  

Vrydag 10 October 2014.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 23:5-6]
5. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teëstanders; U maak my hoof vet met olie; my beker loop oor. 
6. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe; en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
ISRAEL TREK OOR DIE JORDAAN:
2. Afrikaans- (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 3:1-6]
1. Daarop het Josua die môre vroeg klaargemaak, en hy met al die kinders van Israel het van Sittim af weggetrek en by die Jordaan aangekom, en die nag oorgebly voordat hulle deurgetrek het. 
2. En aan die einde van drie dae het die opsigters die laer deurgegaan -
3. En aan die volk bevel gegee en gesê: "Net soos julle die Verbondsark van die Here julle God sien, en die Levitiese priesters wat hom dra, moet julle van jul staanplek af opbreek en agter hom aan trek. 
4. Maar laat daar 'n afstand van omtrent tweeduisend el tussen julle en hom wees; kom nie naby hom nie; sodat julle die pad kan weet waar julle langs moet trek; want gister en eergister het julle nie met dié pad getrek nie."
5. Verder het Josua aan die volk gesê:  "Heilig julle; want môre sal die Here wonders onder julle doen."
6. En Josua het met die priesters gespreek en gesê: "Neem die verbondsark op en trek weg voor die volk uit;" toe het hulle die verbondsark opgeneem, en voor die volk uit getrek. 
Many thanks to the photographer for this very beautiful and effective photo. 
(I will [DV] share the Word with you as often as possible  /  Ek sal [DV]  so dikwels moontlik die Woord met u deel.)

No comments:

Post a Comment