Thursday, 30 October 2014

THE COMMANDER OF THE ARMY OF THE LORD. / DIE LEËROWERSTE VAN DIE HERE.

Thursday 30 October 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 138:3]
In the day when I cried out, You answered me, and made me bold with strength in my soul. 

MESSAGE OF THE DAY:
[Joshua 5:13-15]
13. And it came to pass, when Joshua was by Jericho, that he lifted his eyes and looked, and behold, a Man stood opposite him with His sword drawn in His hand. And Joshua went to Him and said to Him: "Are You for us, or for our adversaries?"
14. And He said: "No, but as Commander of the Army of the Lord, I have now come." And Joshua fell on his face on the earth and worshiped, and said to Him: "What does my Lord say to His servant?"
15. Then the Commander of the Lord's Army said to Joshua: "Take your sandal off your foot, for the place where you stand is holy." And Joshua did so. 

Donderdag 30 Oktober 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 138:3]
Die dag toe ek geroep het, het U my verhoor, my moedig gemaak met krag in my siel.  

BOODSKAP VAN DIE DAG:
[Josua 5:13-15]
13. En terwyl Josua by Jérigo was, slaan hy sy oë op en kyk, en daar staan 'n man teenoor hom met 'n ontblote swaard in sy hand; en Josua het na Hom gegaan en Hom gevra: "Behoort U by ons, of by die vyande?"
14. En Hy sê: "Nee, maar Ek is die Leërowerste van die Here; Ek het nou gekom." Toe val Josua met sy aangesig op die grond, en buig hom neer, en vra Hom: "Wat wil my Here aan Sy dienskneg sê?" 
15. Toe sê die Leërowerste van die Here vir Josua: "Trek jou skoene van jou voete af, want die plek waar jy op staan, is heilig." En Josua het so gedoen. 

4 comments: