Wednesday, 29 October 2014

THE LORD ROLLED AWAY THE REPROACH OF EGYPT FROM THEM. / DIE HERE BEVRY HULLE VAN DIE ONEERVOLHEID VAN EGIPTE.

Wednesday 29 October 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 139:13-14]
13. For You created my inmost being; You knit me together in my mother's womb. 
14. I praise You because I am fearfully and wonderfully made; Your works are wonderful, I know that full well. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE LORD ROLLED AWAY THE REPROACH OF EGYPT FROM THEM:
1. English - (New International Version)
[Joshua 5:8-12]
8. And after the whole nation had been circumcised, they remained where they were in camp until they were healed. 
9. Then the Lord said to Joshua: "Today I have rolled away the reproach of Egypt
from you." So the place has been called Gilgal to this day. 
10. On the evening of the fourteenth day of the month, while camped at Gilgal on the plains of Jericho, the Isrealites celebrated the Passover. 
11. The day after the Passover, that very day, they ate some of the produce of the land: unleavened bread and roasted grain. 
12. The manna stopped the day after they ate the food from the land; there were no longer any manna for the Israelites, but that year they ate of the produce of Canaan. 

Woensdag 29 Oktober 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 139:13-14]
13. Want Ú het my niere gevorm, my in my moeder se skoot geweef. 
14. Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is U werke! En my siel weet dit alte goed. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE HERE BEVRY HULLE VAN DIE ONEERVOLHEID VAN EGIPTE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 5:8-12]
8. En toe die hele volk klaar besny is, het hulle op hul plek in die laer gebly totdat hulle gesond was. 
9. Toe het die Here vir Josua gesê: "Vandag het Ek die smaad van Egipte van julle afgewentel." Daarom het hulle die plek Gilgal genoem, tot vandag toe. 
10. Terwyl die kinders van Israel by Gilgal gelaer was, het hulle die Pasga gehou op die veertiende dag van die maand in die aand, in die vlaktes van Jérigo. 
11. En hulle het die dag ná die Pasga van die opbrings van die land geëet: ongesuurde brode en gebraaide koring, daardie selfde dag 
12. En die dag nadat hulle van die opbrings van die land geëet het, het die manna opgehou, sodat die kinders van Israel verder geen manna gehad het nie; maar hulle het geëet van die opbrings van die land Kanaän in daardie jaar. 
(DV I will share the Word with you as often as possible. / DV sal ek die Woord met u so dikwels moontlik deel.)
 
Photo kindly supplied by:
      Martin Heigan. 

3 comments: