Sunday, 26 October 2014

THAT ALL THE PEOPLES OF THE EARTH MAY KNOW THAT THE HAND OF THE LORD IS MIGHTY. / SODAT AL DIE MENSE OP DIE AARDE MAG WEET DAT DIE HAND VAN DIE HERE MAGTIG IS.

Sunday 26 October 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Joel 2:13] 
So rend your heart and not your garments; Return to the Lord your God, for He is gracious and merciful, slow to anger and of great kindness; and He relents from doing harm. 

MESSAGE OF THE DAY:
THAT ALL THE PEOPLES OF THE EARTH MAY KNOW THAT THE HAND OF THE LORD IS MIGHTY:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Joshua 4:20-24]
20. And those twelve stones which they took out of the Jordan, Joshua set up in Gilgal. 
21. And he said to the Israelites: "When your children ask their fathers in time to come, 'What do these stones mean?'
22. "You shall let your children know: 'Israel came over this Jordan on dry ground.
23. 'For the Lord your God dried up the the waters of the Jordan for you intil you passed over, as the Lord your God did to the Red Sea, which He dried up for us, until we passed over.'
24. "That all the peoples of the earth may know that the hand of the Lord is mighty, and that you may reverence and fear the Lord your God forever."

Sondag 26 Oktober 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Joël 2:13] En skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die Here julle God; want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
SODAT AL DIE VOLKE VAN DIE  AARDE MAG WEET DAT DIE HAND VAN DIE HERE MAGTIG IS:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 4:20-24]
20. En daardie twaalf klippe wat hulle uit die Jordaan geneem het, het Josua by Gilgal opgerig. 
21. En hy het met die kinders van Israel gespreek en gesê: "Wanneer julle kinders later hulle vaders vra en sê: 'Wat beteken hierdie klippe?'
22. "Dan moet julle aan jul kinders bekend maak en sê: 'Op droë grond het Israel deur hierdie Jordaan getrek,
23. 'Deurdat die Here julle God die water van die Jordaan voor julle uit laat opdroog het, totdat julle deurgetrek het, soos die Here julle God gedoen het met die Skelfsee, wat Hy voor ons uit laat opdroog het, totdat ons deurgetrek het;'
24. "Dat al die volke van die aarde kan weet dat die hand van die Here sterk is, sodat julle die Here julle God altyd mag vrees."

(Joel Ballem said: "Repent while you still can. The end of the world is near. This is the last of the last days. If you still can't see the signs of the times, then you must be blind. Make a change before it's too late."
(God willing and by His marvelous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. / As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
   Photo kindly supplied by:
      André Heigan. (See the Lord's face
        in the clouds, as He looks down
          upon us.)


2 comments: