Thursday, 9 October 2014

RAHAB BOUND A SCARLET CORD IN THE WINDOW / RAGAB BIND 'N SKARLAKEN TOU IN DIE VENSTER.

Thursday 9 October 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 18:35-36]
35. You have also given me the shield of Your salvation, and Your right hand Has held me up; Your gentleness and condescension have made me great. 
36. You have given plenty of room for my steps under me, that my feet would not slip. 

MESSAGE OF THE DAY:
RAHAB BOUND A SCARLET CORD IN THE WINDOW:
2. English - (Amplified Bible Version)
[Joshua 2:17-24]
17. The men said to her: "We will be blameless of this oath you have made us swear. (The respondibility is now yours).
18. "Behold, when we come into the land, you shall bind this scarlet cord in the window through which you let us down, and you shall bring your father and mother, your brothers and all your father's household into your house. 
19. "And if anyone goes out of the doors of your house into the street, his blood shall be upon his head, and we will be guiltless; but if a hand is laid upon anyone who is with you in the house, his blood shall be on our head. 
20. "But if you tell this business of ours, we shall be guiltless of your oath which you made us swear."
21. And she said: "According to your words, so it is." Then she sent them away and they departed; and she bound the scatlet cord on the window. 
22. They left and went to the mountain and stayed there three days, until the pursuers returned, who had searched all along the way without finding them.    
23. So the two men descended from the mountain, passed over the (Jordan) and came to Joshua, the son of Nun, and told him all that had befallen them. 
24. They said to Joshua: "Truly, the Lord Has given all the land into our hands; for all the inhabitants of the country are faint because of us."

Donderdag 9 Oktober 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 18:36-37]
36. Ook het U my die skild van U uitredding gegee, en U regterhand het my ondersteun, en U neerbuigende goedheid het my groot gemaak. 
37. U het my voetstap ruim gemaak onder my, en my enkels het nie gewankel nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG: 
RAGAB BIND 'N SKARLAKEN TOU IN DIE VENSTER:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 17-24]
17. Toe sê die manne vir haar: "Ons sal ontslae wees van hierdie eed aan jou, wat jy ons laat sweer het -
18. "Kyk, as ons die land inkom, moet jy hierdie gedraaide rooi lyn waarmee jy ons laat afsak het, aan die venster vasbind, en jy moet jou vader en jou moeder en jou broers en jou hele familie by jou in die huis versamel.  
19. "Elkeen wat dan uit die deure van jou huis buitentoe gaan, dié se bloed sal op sy hoof wees, en ons onskuldig; maar elkeen wat by jou in die huis sal wees, dié se bloed sal op ons hoof wees, ingeval 'n hand teen hom is. 
20. "Maar as jy hierdie saak van ons bekend maak, sal ons ontslae wees van die eed aan jou wat jy ons laat sweer het." 
21. Daarop sê sy: "Soos julle sê, is dit goed;" en sy het hulle laat gaan, en hulle het weggegaan; en sy het die rooi lyn aan die venster vasgebind. 
22. Hulle het toe weggegaan en in die gebergte gekom, en daar drie dae lank gebly totdat die vervolgers teruggekeer het; want die vervolgers het op die hele pad gesoek, maar niks gekry nie. 
23. Die twee manne het toe weer van die gebergte afgeklim, en deurgegaan (die Jordaan) en by Josua, die seun van Nun, gekom en alles vertel wat hulle ondervind het. 
24. Verder het hulle vir Josua gesê: "Sekerlik gee die Here die hele land in ons hand."
Many thanks to John Hagee Ministries for the photo. 

3 comments: