Friday, 19 June 2015

PSALM 89.

Weekend 20 & 21 June 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Psalm 124:8 Our help is in the Name of the Lord, Who made heaven and earth. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 89. 
1. English - (Amplified Bible Version)
[Psalm 89:1-15] 
A skillful song, or reflective poem, of Ethan the Ezrahite. 
1. I will sing of the mercy and loving-kindness of the Lord forever; with my mouth will I make known Your faithfulness from generation to generation. 
2. For I have said: "Mercy and loving-kindness shall be built up forever; Your faithfulness will You establish in the very heavens (unchangeable and perpetual.) 
3. "(You have said:) 'I have made a covenant with My chosen one, I have sworn to David My servant. 
4. 'Your seed I will establish forever, and I will build up your throne for all generations.' Selah. (Pause and calmly think of that!)
5. "Let heaven, (the angels) praise Your wonders O Lord, Your faithfulness also in the assembly of the holy ones (the holy angels.)
6. "For who in the heavens can be compared to the Lord? Who among the mighty (heavenly beings) can be likened to the Lord? 
7. "A God greatly feared and revered in the council of the holy (angelic) ones, and to be feared and worshipfully revered above all those who are round about Him!
8. "O Lord God of hosts, who is a mighty one like unto You, O Lord? And Your faithfulness is round about You (an essential part of You at all times.) 
9. "You rule the raging of the sea; when its waves arise, You still them. 
10. "You have broken Rahab (Egypt) in pieces; with Your mighty arm You have scattered Your enemies. 
11. "The heavens are Yours, the earth also is Yours; the world and all that is in it, You have founded them. 
12. "The north and the south, You have created them; Mount Tabor and Mount Hermon joyously praise Your Name. 
13. "You have a mighty arm; strong is Your hand, Your right hand is soaring high. 
14. "Righteousness and justice are the foundation of Your throne; mercy and loving-kindness and truth go before Your face.  
15. "Blessed (happy, fortunate, to be envied) are the people who know the joyful sound (who understand and appreciate the spiritual blessings symbolized by the feasts); they walk, O Lord, in the light and favour of Your countenance! 

Naweek 20 & 21 Junie 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 124:8]
Ons hulp is in die Naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 89.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Psalm 89:1-16] 
1. 'n Onderwysing van Etan, die Esrahiet.
2. Die goedertierenhede van die Here wil ek vir ewig besing; ek wil U trou bekend maak met my mond, van geslag tot geslag. 
3. Want ek het gesê: "Goedertierenheid sal vir ewig gebou word; in die hemele - daar bevestig U, U trou."
4. "'Ek het 'n verbond gesluit met my uitverkorene, met 'n eed aan Dawid My kneg belowe:
5. 'Tot in ewigheid sal Ek jou nageslag bevestig, en jou troon opbou van geslag tot geslag.' Sela. 
6. "En die hemele loof U wondermag, O Here, ook U trou in die vergadering van die heiliges.
7. "Want wie kan in die hemel met die Here vergelyk word? Wie is soos die Here onder die hemelinge?
8. "'n God, grootliks gedug in die raad van die heiliges, en vreeslik bo almal wat rondom Hom is.  
9. "O Here, God van die leërskare, wie is soos U? Grootmagtig is U O Here, en U trou is rondom U!
10. "Ú heers oor die trotsheid van die see; as sy golwe hulle verhef, bring U hulle tot bedaring. 
11. "U het Rahab (Egipte) verbrysel soos een wat verslaan is, met U sterke arm U vyande verstrooi. 
12. "Aan U behoort die hemel, aan U ook die aarde; die wêreld en sy volheid - U het dit gegrond,
13. "Die noorde en die suide - U het dit geskape; Tabor en Hermon jubel in U Naam.
14. "U het 'n arm met mag; U hand is sterk, U regterhand verhewe. 
15. "Geregtigheid en reg is die grondslag van U troon; goedertierenheid en trou gaan voor U aangesig uit.
16. "Welgeluksalig is die volk wat die geklank ken; O Here; hulle wandel in die lig van U aangesig."

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en geliefde gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to John Hagee Ministries for this very relevant and powerful section of Scripture, taken from the Psalms, and that I am able to use it for my blog. 


2 comments: