Wednesday, 27 January 2016

SERMON ON THE MOUNT: Ask, Seek, Knock. / BERGPREDIKASIE: Bid, Soek, Klop.

Friday 29 January 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Philippians 4:19)
And my God will supply all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus.  

MESSAGE OF THE DAY:
ASK, SEEK, KNOCK:
(Matthew 7:7-12)
7. "Ask, and it will be given to you; seek and you will find; knock and the door will be opened to you.  
8. "For everyone who asks, receives, and the one who seeks, finds; and to the one who knocks, the door will be opened. 
9. "Is there anyone among you who, if his son asks for bread, will give him a stone?
10. "Or if he asks for a fish, will give him a snake?
11. "If you then, although you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give good gifts to those who ask Him!
12. "In everything, treat others as you would want them to treat you, for this fulfills the law and the prophets."

Vrydag 29 Januarie 2016.
WOORD VAN DIE DAG: 
(Filippense 4:19)
En my God sal elke behoefte van julle vervul, na Sy rykdom in heerlikheid deur Christus Jesus. 
  
BOODSKAP VAN DIE DAG:
BiD, SOEK, KLOP:
(Matthéüs 7:7-12)
7. "Bid, en vir julle sal gegee word; soek, en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. 
8. "Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop sal oopgemaak  word. 
9. "Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom 'n klip sal gee;
10. "En as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee?
11. "As julle wat sleg is dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid! 
12. "Alles wat julle dan wil hê dat die mense aan julle moet doen, net so moet julle aan hulle ook doen; want dit is die wet en die profete."

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I possibly can. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

Many thanks for this powerful statement by Vicki Yohe of PrayerChangesThings. Thank you also to Sonja de Klerk who kindly posted this on Face Book. May God bless both of you richly.   No comments:

Post a Comment