Saturday, 12 September 2015

PSALM 149.

Friday 2 October 2015.
WORD OF THE DAY:
(Psalm 31:24)
Be of good courage, and He shall strengthen your heart, all you who hope in the Lord. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 149.
English - (Amplified Bible Version)
Psalm 149:1-9)
1. Praise the Lord! Sing to the Lord a new song, praise Him in the assembly of His saints!
2. Let Israel rejoice in Him, their Maker; let Zion's children triumph and be joyful in their King!
3. Let them praise His Name in chorus and choir and with the (single or group) dance; let them sing praises to Him with the tambourine and lyre! 
4. For the Lord takes pleasure in His people; He will beautify the humble with salvation and adorn the wretched with victory.   
5. Let the saints be joyful in the glory and beauty (which God confers upon them); let them sing for joy upon their beds.  
6. Let the high praises of God be in their throats and a two-edged sword in their hands, 
7. To wreak vengeance upon the nations and chastisement upon the peoples,
8. To bind their kings with chains, and their nobles with fetters of iron, 
9. To execute upon them the judgement written. He (the Lord) is the honour of all His saints. Praise the Lord! (Hallejujah!)

Vrydag 2 Oktober 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 31:25)
Wees sterk en laat julle hart sterk wees, almal wat op die Here wag! Almal wie se hoop in die Here is. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 149.
Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling).
(Psalm 149:1-9)
1. Halleluja! Sing tot eer van die Here 'n nuwe lied, Sy lof in die vergadering van die gunsgenote!
2. Laat Israel hom verheug in sy Maker; laat die kinders van Sion juig oor hulle Koning!  
3. Laat hulle Sy Naam loof in koordans, Hom psalmsing met tambouryn en siter. 
4. Want die Here het 'n welbehae in Sy volk; Hy versier die ootmoediges met heil. 
5. Laat die gunsgenote juig in heerlikheid; laat hulle jubel op hul bedde. 
6. Lofverheffinge van God is in hulle keel, en 'n tweesnydende swaard in hulle hand;
7. Om wraak te oefen onder die heidene, strafgerigte onder die volke;
8. Om hulle konings met kettings te bind, en hulle edeles met ysterboeie;
9. Om 'n vonnis wat opgeskrywe is, aan hulle te voltrek. 'n Eer is dit vir al Sy gunsgenote! Halleluja!

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. Sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan)
Many thanks to Alta van Vuuren, who kindly presented me with this stunning pic, to illustrate Psalm 91:11.

2 comments: