Friday, 4 September 2015

PSALM 128.

Tuesday 8 September 2015. 
WORD OF THE DAY:
(Psalm 125:4)
Do good, O Lord, to those who are good, to those who are upright in heart. 

MESSAGE OF THE DAY:
PSALM 128.
English - (New International Version).
(Psalm 128:1-6)
1. Blessed are all who fear the Lord, who walk in His ways. 
2. You will eat the fruit of your labour; blessings and prosperity will be Yours. 
3. Your wife will be like a fruitful vine within Your house; your sons will be like olive shoots around your table. 
4. Thus is the man blessed, who fears the Lord. 
5. May the Lord bless you from Zion, all the days of your life; may you see the prosperity of Jerusalem,
6. And may you see your children's children. Peace be on Israel!

Dinsdag 8 September 2015.
WOORD VAN DIE DAG:
(Psalm 125:4)
Here, doen goed aan die goeies, en aan die wat opreg is in hulle harte. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
PSALM 128.
Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
(Psalm 128:1-6)
1. Welgeluksalig is elkeen wat die Here vrees, wat in sy weë wandel!
2. Die opbrings van jou hande sal jy sekerlik eet; gelukkig is jy, en dit gaan met jou goed!
3. Jou vrou is soos 'n vrugbare wingerdstok binne-in jou huis; jou kinders soos olyfboompies rondom jou tafel. 
4. Kyk, so sal sekerlik geseën word die man wat die Here vrees. 
5. Mag die Here jou seën uit Sion, dat jy die voorspoed van Jerusalem mag aanskou al die dae van jou lewe!
6. En dat jy jou kindskinders mag aanskou! Vrede oor Israel!

(DV. I will share some well-known and favourite sections of the Psalms with you, as often as I possibly can. /
DV. sal ek sommige welbekende en gunsteling gedeeltes uit die Psalms met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to "God's spoken Word Ministries," for this amazing declaration!

2 comments: