Monday, 9 September 2013

JESUS, THE BREAD OF LIFE ( THE HOLY ONE OF GOD, THE CHRIST, THE ANOINTED SON OF THE LIVING GOD.) JESUS, DIE BROOD VAN DIE LEWE (DIE HEILIGE SEUN VAN GOD, DIE CHRISTUS, DIE GESALFDE SEUN VAN DIE LEWENDE GOD.)

9 September 2013. 
JESUS, THE BREAD OF LIFE: 
Part 10.
1. English - (Amplified Bible Version)
[John 6:70-71]
70. Jesus answered them: "Did I not choose you, the Twelve? And (yet) one of you is a devil (of the evil one and a false accuser".)
71. He was speaking of Judas, the son of Simon Iscariot, for he was about to betray Him, (although) he was one of the Twelve. 
(This will conclude "Jesus, the Bread of Life.")

JESUS, DIE BROOD VAN DIE LEWE:
Gedeelte 10.
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Johannes 6:70-71]
70. Jesus antwoord hulle: "Het Ek nie julle twaalf uitverkies nie? En een van julle is 'n duiwel!"
71. En Hy het bedoel Judas Iskáriot, die seun van Simon; want hy sou Hom verraai, hy wat een van die twaalf was. 
(Dit sal nou "Jesus, die Brood van die Lewe" beëindig.)

Photo by / Foto deur: Martin Heigan. No comments:

Post a Comment