Saturday, 27 December 2014

FOR NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH GOD. / NIKS SAL VIR GOD ONMOONTLIK WEES NIE.

Saturday 27 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[2 Thessalonians 3:3]
But the Lord is faithful, and He will strengthen and protect you from the evil one. 

MESSAGE OF THE DAY:
FOR NOTHING IS IMPOSSIBLE WITH GOD:
1. English - (New International Version)
[Luke 1:34-38]
34. "How will this be?" Mary asked the angel, "since I am a virgin." 
35. The angel answered: "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called:
'The Son of God.'
36. "Even Elizabeth your relative is going to have a child in her old age, and she who was said to be barren, is in her sixth month. 
37. "For nothing is impossible with God."
38. "I am the Lord's servant," Mary answered. "May it be to me as you have said." Then the angel left her. 

THE BIRTH OF JESUS CHRIST:
[Matthew 1:18-25]
18. This is how the birth of Jesus Christ came about: His mother Mary was pledged to be married to Joseph, but before they came together, she was found to be with child through the Holy Spirit. 
19. Because Joseph, her husband  was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly. 
20. But after he had considered this, an angel of the Lord appeared to him in a dream and said: "Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because what is conceived in her, is from the Holy Spirit.   
21. "She will give birth to a Son, and you are to give Him the Name Jesus, because He will save His people from their sins."
22. All this took place to fulfill what the Lord had said through the prophet: 
23. "The virgin will be with child and will give birth to a Son, and they will call Him Immanuel - which means: 'God with us.'"
24. When Joseph woke up, he did what the angel of the Lord had commanded him, and took Mary home as his wife.  
25. But he had no union with her until she gave birth to a Son. And he gave Him the Name Jesus. 

Saterdag 27 Desember 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[2 Thessalonisense 3:3]
Maar die Here is getrou. Hy sal julle versterk en bewaar van die bose. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
NIKS SAL VIR GOD ONMOONTLIK WEES NIE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 1:34-38]
34. Toe sê Maria vir die engel: "Hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie."
35. En die engel antwoord en sê vir haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom sal ook die Heilige wat gebore word, Seun van God genoem word. 
36. "En kyk Elisabet, jou bloedverwant, het self ook 'n seun ontvang in haar ouderdom, en hierdie maand is die sesde vir haar wat onvrugbaar genoem is. 
37. "Want geen ding sal by God onmoontlik wees nie."
38. En Maria sê: "Hier is die diensmaagd van die Here. Laat dit met my gaan volgens u woord." En die engel het van haar weggegaan. 

GEBOORTE VAN JESUS CHRISTUS:
[Matthéüs 1:18-25]
18. Die geboorte van Jesus Christus was dan só: Toe Sy moeder Maria verloof was aan Josef, voordat hulle saamgekom het, is sy swanger bevind uit die Heilige Gees. 
19. En Josef, haar man, omdat hy regverdig was en onwillig om haar openbaar te maak, het hom voorgeneem om van haar te skei. 
20. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom en sê: "Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Maria jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is, is uit die Heilige Gees;
21. "En sy sal 'n Seun baar, en jy moet Hom Jesus noem, want dit is Hy wat Sy volk van hulle sondes sal verlos."
22. En dit het alles gebeur, sodat die woord vervul kon word wat die Here deur die profeet gespreek het:
23. "Kyk, die maagd sal swanger word en 'n Seun baar, en hulle sal Hom Emmánuel noem, dit is, as dit vertaal word, 'God met ons.'"
24. En toe Josef uit die slaap wakker word, het hy gedoen soos die engel van die Here hom beveel het, en sy vrou by hom geneem;
25. En hy het haar nie beken totdat sy haar eersgebore Seun gebaar het nie; en hy het Hom Jesus genoem. 

(DV. I will share the Word with you as often as possible. / DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels moontlik.) 
     Photo kindly supplied by:
       André Heigan. 

No comments:

Post a Comment