Friday, 12 December 2014

THE TREATY WITH THE GIBEONITES. / 'N VERDRAG GESLUIT MET DIE GIBEONIETE.

Friday 12 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[2 Corinthians 3:17]
Now the Lord is the Spirit; and where the Spirit of the Lord is, there is liberty. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE TREATY WITH THE GIBEONITES: 
1. English - (New International Version)
[Joshua 9:8-12]
8. "We are your servants," they said to Joshua. But Joshua asked: "Who are you, and where do you come from?"
9. They answered: "Your servants have come from a very distant country because of the fame of the Lord your God. For we have heard reports of Him: all He did in Egypt,    
10. And all that He did to the two kings of the Amorites, east of the Jordan - Sihon, king of Heshbon, and Og, king of Bashan, who reigned in Ashtaroth. 
11. "And our elders and all those living in our country said to us: 'Take provisions for your yourney, go and meet them and say to them: 'We are your servants, make a treaty with us.'"
12. "This bread of ours was warm when we packed it at home on the day we left to come to you. But now, see how dry and mouldy it is. 

Vrydag 12 Desember 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[2 Korinthiërs 3:17]
Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
'N VERDRAG WORD MET DIE GIBEONIETE GESLUIT:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 9:8-12]
8. Toe sê hulle vir Josua: "Ons is u dienaars!" Daarop het Josua hulle gevra: "Wie is julle, en waar kom julle vandaan?"
9. En hulle sê vir hom: "U dienaars kom van 'n baie ver land af, vanweë die Naam van die Here u God, want ons het die gerug van Hom gehoor, en alles wat hy in Egipte gedoen het;
10. "En alles wat hy aan die twee konings van die Amoriete oorkant die Jordaan gedoen het. Aan Sihon, die koning van Hesbon, en Og, die koning van Basan, wat in Astarot was. 
11. "Daarom het ons oudstes en al die inwoners van ons land met ons gespreek en gesê: 'Neem padkos met julle saam vir die reis en trek hulle tegemoet en sê aan hulle: 'Ons is julle dienaars, sluit dan nou 'n verbond met ons.'"
12. "Ons brood hier - warm het ons dit as padkos uit ons huise geneem, die dag toe ons uitgetrek het om na julle te gaan - kyk maar, nou het dit droog en verkrummeld geword."

(DV. I will share the Word with you, as often as I possibly can. / DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
  Once again an uinique photo -
   kindly supplied by:
       André Heigan. 

3 comments: