Thursday, 18 December 2014

THE GIBEONITES BECAME THE ISRAELITES' SLAVES. / DIE GIBEONIETE WORD DIE ISRAELIETE SE SLAWE.

Thursday 18 December 2014. 
WORD OF THE DAY:
[Mark 8:38]
"For whoever is ashamed of Me and My words in this adulterous and sinful generation, of him the Son of man will be ashamed when He comes in the glory of His Father, with the holy angels."

MESSAGE OF THE DAY:
THE GIBEONITES BECAME SLAVES OF THE ISRAELITES:
1. English - (New King James Version)
[Joshua 9:19-23]
19. Then all the rulers said to the congregation: "We have sworn to them by the Lord God of Isrsael; now therefore, we may not touch them. 
20. "This we will do to them: we will let them live, lest wrath be upon us because of the oath which we swore to them." 
21. And the rulers said to them: "Let them live, but let them be woodcutters and water carriers for all the congregation, as the rulers had promised them." 
22. Then Joshua called for them, and he spoke to them, saying: "Why have you deceived us, saying: 'We are very far from you', when you dwell near us?"
23. "Now therefore, you are cursed, and none of you shall be freed from being slaves - woodcutters and water carriers, for the house of my God."

Donderdag 18 Desember 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Markus 8:38]
"Want elkeen wat hom vir My en My woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, vir hom sal die Seun van die mens Hom ook skaam, wanneer Hy kom in die heerlikheid van Sy Vader, met die heilige engele."

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE GIBEONIETE WORD DIE ISRAELIETE SE SLAWE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Josua 9:19-23]
19. Daarop sê die owerstes aan die hele vergadering: "Ons het self vir hulle gesweer voor die Here, die God van Israel; en nou mag ons hulle nie aanraak nie.
20. "Dit sal ons aan hulle doen en hulle laat lewe, sodat daar nie toorn oor ons kom ter wille van die eed wat ons vir hulle gesweer het nie."
21. Verder sê die owerstes vir hulle: "Laat hulle lewe!" En hulle het houtkappers en waterputters geword van die hele vergadering, soos die owerstes aan hulle gesê het. 
22. Toe laat Josua hulle roep en spreek met hulle en sê: "Waarom het julle ons bedrieg deur te sê: "Ons woon baie ver van julle af - terwyl julle tussen ons in woon?
23. "Nou dan, vervloek is julle! En nooit sal julle ophou om knegte, houtkappers sowel as waterputters, vir die huis van my God te wees nie."

(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can. / DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)


4 comments: