Monday, 22 December 2014

JOHN TO MAKE READY A PEOPLE PREPARED FOR THE LORD. / OM VIR DIE HERE 'N TOEGERUSTE VOLK TE BEREI.

Monday 22 December 2014.
WORD OF THE DAY:
[Romans 8:38,39]
38. For I am persuaded that neither  death nor life, nor angels nor principalities, nor powers nor things present nor things to come,
39. Nor height nor depth, nor any other created thing, shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. 

MESSAGE OF THE DAY:
JOHN TO MAKE  READY A PEOPLE PREPARED FOR THE LORD: 
1. English - (New International Version)
[Luke 1:13-18]
13. But the angel said to him: "Do not be afraid Zechariah; your prayer has been heard. Your wife Elizabeth will bear you a son, and you are to give him the name John. 
14. "He will be a joy and delight to you, and many will rejoice because of his birth.  
15. "For he will be great in the sight of the Lord. He never will take wine or fermented drink, and he will be filled with the Holy Spirit, even from birth. 
16. "Many of the people of Israel will he bring back to the Lord their God.  
17. "And he will go on before the Lord, in the spirit and the power of Elijah, to turn the hearts of the fathers to their children and the disobedient, to the wisdom of the righteous - to make ready a people, prepared for the Lord."
18. Zechariah asked the angel: "How can I be sure of this? I am an old man and my wife is well on in years."

Maandag 22 Desember 2014. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Romeine 8:38,39]
38. Want ek is versekerd dat geen dood of lewe of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomende dinge -
39. Of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus, onse Here is nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
OM VIR DIE HERE 'N TOEGERUSTE VOLK TE BEREI:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling.)
[Lukas 1:13-18]
13. Maar die engel sê vir hom: "Moenie vrees nie, Sagaria, want jou gebed is verhoor, en jou vrou Elisabet sal vir jou 'n seun baar, en jy moet hom Johannes noem. 
14. "En hy sal blydskap en verheuging vir jou wees, en baie sal oor sy geboorte bly wees;
15. "Want hy sal groot wees voor die Here. En wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul wees van die Heilige Gees reeds van die skoot van sy moeder af. 
16. "En hy sal baie van die kinders van Israel bekeer tot die Here hulle God. 
17. "En hy sal voor Hom uit gaan in die gees en die krag van Elia, om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsames tot die gesindheid van die regverdiges, om vir die Here 'n toegeruste volk te berei."
18. Toe sê Sagaría vir die engel: "Waaraan sal ek dit weet? Want ek is 'n ou man, en my vrou is op ver gevorderde leeftyd."
(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can. / DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
     Photo kindly supplied by:
         Alta van Vuuren. 


No comments:

Post a Comment