Wednesday, 18 March 2015

JESUS REPRIMANDED THE PHARISEES AND THE LAWYERS. / JESUS BERISPE DIE FARISEËRS EN DIE WETSGELEERDES.

Thursday 19 March 2015.
WORD OF THE DAY:
[Matthew 24:35,36]
35. "Sky and earth will pass away, but My Words will not pass away. 
36. "But of that (exact) day and hour no one knows, not even the angels of heaven, nor the Son, but only the Father. 
  
MESSAGE OF THE DAY:
JESUS REPRIMANDED THE PHARISEES AND LAWYERS: 
1. English - (Amplified Bible Version)
[Luke 11:37-45]
37. Now while Jesus was speaking, a Pharisee invited Him to take dinner with him, so He entered and reclined at the table.  
38. The Pharisee noticed and was astonished (to see) that Jesus did not first wash before dinner. 
39. But the Lord said to him: "Now, you Pharisees cleanse the outside of the cup and of the plate, but inside you yourselves are full of greed and robbery and extortion and malice and wickedness. 
40. "You senseless (foolish, stupid) ones (acting without reflection or intelligence)! Did not He Who made the outside make the inside also? 
41. "But (dedicate your inner self and) give as donations to the poor of those things which are within (of inward righteousness) and behold, everything is purified and clean for you. 
42. "But woe to you Pharisees! For you tithe mint and rue and every (little) herb, but disregard and neglect justice and the love of God. These you ought to have done without leaving the others undone.  
43. "Woe to you, Pharisees! For you love the best seats in the synagogues and (you love) to be greeted and bowed down to in the (public) marketplaces.   
44. "Woe to you! For you are like graves which are not marked or seen, and  men walk over them without being aware of it (and are ceremonially defiled.)"
45. One of the experts in (Mosaic) Law answered Him: "Teacher in saying this, You reproach and outrage and affront even us!"

Donderdag 19 Maart 2015. 
WOORD VAN DIE DAG: 
[Matthéüs 24: 35,36]
35. Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar My woorde sal nooit verbygaan nie.
36. Maar van dié dag en dié uur weet niemand nie, ook die engele van die hemel nie, maar net My Vader alleen. 

MESSAGE OF THE DAY:
JESUS BERISPE DIE FARISEËRS EN SKRIFGELEERDES:
[Lukas 11:37-45]
37. En terwyl Hy besig was om te spreek, het 'n sekere Fariseër Hom uitgenooi om by hom te kom eet; en Hy het ingekom en aan tafel gegaan. 
38. En toe die Fariseër dit sien, het hy hom verwonder dat Hy nie voor die maaltyd eers gewas het nie. 
39. Maar die Here sê vir hom: "Ja julle Fariseërs, julle maak die buitekant van die beker en die bord skoon, maar van binne is julle vol roof en boosheid. 
40. "Onverstandiges, het Hy wat die buitekant gemaak het, nie die binnekant ook gemaak nie?
41. "Maar gee wat daarin is, as aalmoes, en dan is alles vir julle rein. 
42. "Maar weë julle Fariseërs, want julle gee  tiendes van die kruisement en die wynruit en elke groentesoort, en julle verwaarloos die reg en die liefde tot God. Hierdie dinge behoort julle te doen sonder om die ander na te laat. 
43. "Wee julle Fariseërs, want julle hou van die voorste banke in die sinagoges, en die begroetinge op die markte. 
44. "Wee julle, skrifgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes, want julle is soos grafte wat onherkenbaar is, en die mense wat daaroor loop, weet dit nie. 
45. Toe antwoord een van die wetgeleerdes en sê vir Hom: "Meester, as U so spreek, beledig U ons ook." 

This beautiful and serene photo was kindly provided by: Adam Rodriguez. 3 comments: