Thursday, 5 March 2015

THE SINFUL WOMAN FORGIVEN. / DIE SONDIGE VROU VERGEWE.

Friday 6 March 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Matthew 7:7-11]
7. "Keep on asking and it will be given you; keep on seeking and you will find; keep on knocking (reverently) and (the door) will be opened to you. 
8. For everyone who keeps on asking, receives; and he who keeps on seeking, finds; and to him who keeps on knocking, (the door) will be opened. 
9. Or what man is there of you, if his son asks him for a loaf of bread, will hand him a stone?
10. Or if he asks for a fish, will hand him a serpent?
11. If you then, evil as you are, know how to give good and advantageous gifts to your children, how much more will your Father Who is in heaven (perfect as He is), give good and advantageous things to those who keep on asking Him!"

MESSAGE OF THE DAY:
THE SINFUL WOMAN FORGIVEN:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Luke 7:44-50]
44. Then, turning toward the woman, He said to Simon: "Do you see this woman? When I came into your house, you gave Me no water for My feet, but she has wet my feet with her tears and wiped them with her hair. 
45. "You gave Me no kiss, but she from the moment she came in, had not ceased (intermittently) to kiss My feet tenderly and caressingly. 
46. "You did not anoint My head with (cheap, ordinary) oil, but she has anointed My feet with (costly, rare) perfume. 
47. "Therefore I tell you, her sins, many (as they are), are forgiven her -- because she has loved much. But he who is forgiven little, loves little." 
48. And He said to her: "Your sins are forgiven!"
49. Then those who were at table with Him began to say among themselves: "Who is this Man Who even forgives sins?"
50. But Jesus said to the woman: "Your faith has saved you; go (enter) into peace (freedom from all the distresses that are experienced as a result of sin). 

Vrydag 6 Maart 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Matthéüs 7:7-11]
7. Bid, en vir julle sal gegee word; soek en julle sal vind; klop, en vir julle sal oopgemaak word. 
8. Want elkeen wat bid, ontvang; en hy wat soek, vind; en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. 
9. Of watter mens is daar onder julle wat, as sy seun hom brood vra, aan hom 'n klip sal gee;
10. En as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee?
11. As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat Hom bid?

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE SONDIGE VROU VERGEWE:
2. Afrikaans - (Ou Aftikaanse Vertaling) 
[Lukas 7:44-50]
44. Daarop draai Hy om na die vrou en sê vir Simon:  "Sien jy hierdie vrou? Ek het in jou huis gekom -- water het jy nie vir My voete gegee nie; maar sy het met haar trane My voete natgemaak en met die hare van haar hoof afgedroog. 
45. "'n Soen het jy My nie gegee nie, maar sy het, vandat sy ingekom het, nie opgehou om My voete te soen nie. 
46. "Met olie het jy My hoof nie gesalf nie; maar sy het My voete met salf gesalf. 
47. "Daarom sê Ek vir jou: Haar sondes wat baie is, is vergewe, want sy het baie liefgehad; maar hy vir wie weinig vergewe is het weinig lief."
48. En Hy sê vir haar: "Jou sondes is vergewe."
49. Toe begin die wat aan tafel was, by hulleself te sê: "Wie is hierdie Man wat selfs die sondes vergewe?"
50. En Hy sê vir die vrou: "Jou geloof het jou gered; gaan in vrede." 

(God willing and by His marvellous grace and mercy, I will share the Word with you as often as I am able to. /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
       Photo by: John Hagee Ministries. 

8 comments:

  1. ด้้้้้็็็็็้้้้้็็็็็้้้้้้้้็็็็็้้้้้็็็็็้้้้้้้้็็็็็้้้้้็็็็็้้้้้้้้็็็็็้้้้้็็็็็

    ReplyDelete
  2. This comment has been removed by the author.

    ReplyDelete
  3. so this is a nice blog when did you make it

    ReplyDelete