Thursday, 8 January 2015

HE WILL SWALLOW UP DEATH FOREVER. / HY SAL DIE DOOD VIR EWIG VERNIETIG.

Thursday 8 Jamuary 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Isaiah 25:8,9]
8. He will swallow up death (in victory; He will abolish death forever.) And the Lord God will wipe away tears from all faces; and the reproach of His people He will take away from all the earth; for the Lord has spoken it. 
9. It shall be said in that day: "Behold, our God upon Whom we have waited and hoped, that He might save us! This is the Lord, we have waited for Him; we will be glad and rejoice in His salvation."

WOORD VAN DIE DAG:
[Jesaja 25:8,9]
8. Hy sal die dood vir ewig vernietig, en die Here HERE sal die trane van alle aangesigte afvee; en Hy sal die smaad van Sy volk van die hele aarde af wegneem; want die Here het dit gespreek. 
9. En hulle sal in die dag sê: "Kyk, dit is onse God op Wie ons gewag het, dat Hy ons kan verlos; dit is die Here op wie ons gewag het: laat ons juig en bly wees oor Sy hulp."
(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can. / DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
   Photo kindly supplied by:
     André Heigan. 

2 comments: