Monday, 12 January 2015

THE SON OF MAN IS ABOUT TO SUFFER. / DIE SEUN VAN DIE MENS GAAN BINNEKORT LY.

Monday 12 January 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Matthew 25:13]
Watch therefore (give strict attention and be cautious and active), for you know neither the day nor the hour when the Son of Man will come. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE SON OF MAN IS ABOUT TO SUFFER:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Matthew 17:8-13]
8. And when they raised their eyes, they saw no one but Jesus only. 
9. And as they were going down the mountain, Jesus cautioned and commanded them: "Do not mention to anyone what you have seen, until the Son of Man Has been raised from the dead."
10. The disciples asked Him: "Then why do the scribes say that Elijah must come first?"
11. He replied: "Elijah does come and will get everything restored and ready. 
12. "But I tell you that Elijah has come already, and they did not know or recognize him, but did to him as they liked. So also the Son of Man is going to be treated and suffer at their hands."
13. Then the disciples understood that He spoke to them about John the Baptist.  

Maandag 12 Januarie 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Matthéüs 25:13]
Waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet waarop die Seun van die Mens kom nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Matthéüs 17:8-13]
8. Toe slaan hulle hul oë op en sien niemand meer nie, behalwe Jesus alleen. 
9. En onderwyl hulle van die berg afklim, het Jesus hulle bevel gegee en gesê: "Julle moet vir niemand iets van die gesig sê voordat die Seun van die Mens uit die dode opgestaan het nie."
10. En Sy dissipels vra Hom en sê: "Waarom sê die skrifgeleerdes dan dat Elía eers moet kom?
11. En Jesus antwoord en sê vir hulle: "Dis waar, Elía kom eers en sal alles herstel;
12. "Maar Ek sê vir julle dat Elía al gekom het, en hulle het hom nie erken nie, maar aan hom alles gedoen wat hulle wou. So sal die Seun van die Mens ook deur hulle ly."
13. Toe verstaan die dissipels dat Hy met hulle van Johannes die Doper gespreek het. 

(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can. / DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
   Photo kindly supplied by:
     Hein Knoetze. 

2 comments: