Tuesday, 27 January 2015

THE MAN WITH THE UNCLEAN SPIRIT. / DIE MAN MET DIE ONREINE GEES.

Wednesday 28 January 2015.
WORD OF THE DAY:
[Ecclesiastes 2:26{
For God gives wisdom and knowledge and joy to a man who is good in His sight; but to the sinner He gives the work of gathering and collecting, that he may give to the one who is pleasing before God. 

MESSAGE OF THE DAY:
THE MAN WITH THE UNCLEAN SPIRIT:
1. English - (New King James Version.)
[Mark 1:21-28]
21. Then they went into Capernaum, and immediately on the Sabbath He entered the synagogue and taught. 
22. And they were astonished at His teaching, for He taught them as one having authority, and not as the scribes.  
23. Now there was a man in their synagogue with an unclean spirit. And he cried out:
24. Saying: "Let us alone! What have we to do with You, Jesus of Nazareth? Did You come to destroy us? I know Who You are - the holy One of God!"
25. But Jesus rebuked him saying: "Be quiet and come out of him!"
26. And when the unclean spirit had convulsed him and cried out with a loud voice, he came out of him. 
27. Then they were all amazed, so that they questioned among themselves, saying: "What is this? What new doctrine is this? For with authority He commands even the unclean spirits, and they obey Him!"
28. And immediately His fame spread througout all the region of Galilee.  

Woensdag 28 Januarie 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Prediker 2:26]
Want aan 'n mens wat welgevallig is voor Sy aangesig, gee Hy wysheid en kennis en vreugde, maar aan die sondaar lê Hy die taak op om bymekaar te maak en te versamel, om dit dan te gee aan een wat welgevallig is voor die aangesig van God. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
DIE MAN MET DIE ONREINE GEES:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Markus 1:21-28]
21. En hulle het in Kapérnaüm gekom, en dadelik op die sabbat het Hy in die sinagoge ingegaan en begin leer. 
22. En hulle was verslae oor Sy leer, want Hy het hulle geleer soos een wat gesag het, en nie soos die skrifgeleerdes nie. 
23. En daar was in hulle sinagoge 'n man met 'n onreine gees; en hy het uitgeskreeu,
24. En gesê: "Hou op! Wat het ons met U te doen, Jesus, Nasaréner? Het U gekom om ons te verdelg? Ek ken U, Wie U is; die Heilige van God!"
25. En Jesus het hom bestraf en gesê: "Bly stil en gaan uit hom uit!"
26. En die onreine gees het hom stuiptrekkings laat kry en met 'n groot stem geskreeu, en uit hom uitgegaan. 
27. En almal was verbaas, sodat hulle onder mekaar vra en sê: "Wat is dit? Watter nuwe leer is dit, dat Hy met gesag ook aan die onreine geeste bevel gee, en hulle Hom gehoorsaam is?"
28. En die gerug aangaande Hom is dadelik versprei in die hele omtrek van Galiléa. 
(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can. / 
DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)


No comments:

Post a Comment