Saturday, 3 January 2015

MORNING PRAYER. / OGGEND GEBED.

Saturday 3 January 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Isaiah 43:19,20]
19. See, I Am doing a new thing! Now it springs up; do you not perceive it? I Am making a way in the desert, and streams in the wasteland. 
20. The wild animals honour Me, the jackals and the owls, because I provide water in the desert and streams in the wasteland, to give drink to My people, My chosen. 

MESSAGE OF THE DAY -
MORNING PRAYER:
Awesome Father God, in this morning hour I present myself to You, in the precious Name of Jesus. Stripped of what the world knows about me, or thinks of me. 
Almighty God, thank You that I can see and perceive the morning light. Thank You that I can still breathe, and that I can get out of bed and move around. 
The thought immediately surviced that You will provide for me in abundance during this day. Thank You Lord that I never have to be fearful about anything, because in 2 Timothy 1:7, the apostle Paul reminds me that You have not given me a spirit of fear, but of power, and of love and of a sound mind.
Before my thoughts have been formulated, You know them allready. The Word says that You know when I sit down and when I stand up, and that You know all my thoughts from afar.
You know all my dreams, my expectations and my desires. I know and realise that everything that I dream of and wish for, will be fulfilled of it falls within Your will. 
Please make me strong and of good health to enjoy this lovely day to full capacity. And also to utilise it according to Your will. 
Also Father God, help me to be able to witness to others about Your love, compassion and grace. Yes, Father God, the Word declares that Your grace is new every morning. I thank You for that my Lord, and I praise Your wonderful, glorious Name.
Every worry that I may entertain, You have allready perceived, and I believe that You will give me an instant solution to that. 
Almighty God, please totally remove everything in my life that is impure and deceitful. Please strip me from self-conceit in all situations, and help me to first seek and request Your divine guidance and support, and then to obey.  
Today, use me to Your glory Lord, and please help me to listen to the Holy Spirit Who dwells within me. 
Please let me always remember how Jesus led people to You, and to glorify and to exalt You, Almighty Abba Father. 
Glorious Father, thank You for the privilege to know You. Thank You for Your personal touch at all times.  
You know every facet of my life. You are aware of every transgression or trespass in my life. Therefore Lord, You sent Your beloved Son Jesus Christ, to forgive all my sins and to wash and cleanse me in His precious blood, so that I can become pure and white as snow. 
In this morning hour I am thankful that You are in control of my life. Let Your light shine through me Father, so that I can be a blessing to other people who might feel rejected, lonely and lost. 
Please touch the lost and the lonely Lord, and give them the realisation and assurance that the Creator of heaven and earth loves them, cares about them and cherishes them. 
Father God, I pray and I place all this at Your feet, in the Mighty Name of Jesus Christ, Your Son, our Redeemer and Saviour. Amen.

Saterdag 3 Januarie 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Jesaja 43:19,20]
Kyk, Ek gaan iets nuuts maak; nou sal dit uitspruit, sal julle dit nie merk nie? Ja, Ek maak 'n pad in die woestyn, riviere in die wildernis. 
20. Die wilde diere van die veld sal My eer, die jaklalse en die volstruise; want Ek gee waters in die woestyn, riviere in die wildernis om My volk, My uitverkorene, te laat drink. 
 
BOODSKAP VAN DIE DAG -
OGGEND GEBED:
In hierdie môre-uur bring ek myself voor U, my God. Gestroop van dit wat die wêreld van my weet, of van my dink. 
Almagtige God, dankie dat ek die môrelig kan aanskou. Dankie dat ek nog kan asemhaal en kan beweeg. Dankie dat die besef dadelik by my opkom, dat U in hierdie dag vir my sal voorsien in oorvloed. Dankie dat ek nie nodig het om vreesagtig te wees nie! In 2 Timótheüs 1:7 herinner die apostel Paulus my dat God ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee het nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing.  
Voordat my gedagtes nog geformuleer is, weet U dit al. Die Woord sê: U ken my sit en my opstaan, en van ver af my gedagtes. 
U ken al my drome, verwagtinge en begeertes. Ek weet en besef dat alle drome wat in U wil is, vir my bewaarheid sal word. 
Maak my asseblief sterk en gesond om hierdie mooi dag ten volle te geniet, en te benut. En ook Vader om te getuig van U liefde en U genade. Ja, Abba Vader, die Woord sê dat U genade nuut is elke dag. Ek sê vir U dankie daarvoor, My God, en ek prys U Wonderbare Naam. 
Elke bekommernis wat ek mag koester, het U alreeds raakgesien, en 'n onmiddellike oplossing daarvoor voorsien. 
Almagtige Vader God, neem alles wat onsuiwer of vals in my lewe is, heeltemal weg. Stroop my van die "eie-ek" in situasies en help my om altyd eers U raad en bystand te vra en te volg. 
Gebruik my vandag tot U eer.
Laat my luister na U Heilge Gees wat in my woon.
Help my altyd om te onthou van hoe Jesus mense na U gelei het, om U te vereer en U Naam te verhef, grote Abba Vader!
Almagtige God en Hemel-Vader, dankie vir die voorreg om U te kan ken. Dankie vir U persoonlike aanraking te alle tye. 
U ken elke fasset van my lewe.
U verstaan elke oortreding wat ek ooit begaan het. Ja, Abba Vader, U het voorsien dat die bloed van Jesus my rein en wit was. 
In hierdie  oggenduur is ek dankbaar, want U is in beheer van my lewe.
Laat U lig deur my skyn Vader, sodat ek 'n seën kan wees vir elke mens wat eensaam en verlore voel. Raak hulle nou aan en gee hulle die besef dat die Skepper van die heelal hulle liefhet en koester. Vader God ek bid tot U, en ek sit alles by U voete neer. In die Magtige Naam van Jesus Christus, U Seun. Amen.

(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can. / DV. Sal ek die Woord met u deel, so dikwels as wat ek moontlik kan.)

7 comments: