Tuesday, 20 January 2015

WIND AND WAVE OBEY JESUS. / WIND EN WATER GEHOORSAAM JESUS.

Tuesday 20 January 2015.
WORD OF THE DAY:
[Psalm 145:14]
The Lord upholds all who fall and lifts up all who are bowed down. 
 
MESSAGE OF THE DAY:
WIND AND WAVE OBEY JESUS:
1. English - (New International Version)
[Mark 4:35-41]
35. That day when evening came, He said to His disciples: "Let us go over to the other side."
36. Leaving the crowd behind, they took Him along, just as He was, in the boat. There were also orher boats with Him. 
37. A furious squall came up, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. 
38. Jesus was in the stern, sleeping on a cushion. The disciples woke Him and said to Him: "Teacher, don't you care if we drown?"
39. He got up, rebuked the wind, and said to the water: "Quiet, be still!" Then the wind died down and it was completely calm. 
40. He said to His disciples: "Why are you so afraid? Do you still have no faith?"
41. They were terrified and asked each other: "Who is this? Even the wind and the waves obey Him!"
(Also read this in Matthew 8:23-27 and Luke 8:22-25)

Dinsdag 20 Januarie 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Psalm 145:14]
Die Here ondersteun almal wat val, en Hy  rig almal op wat neergeboë is. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
WIND EN WATER GEHOORSAAM JESUS:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Markus 4:35-41]
35. En toe dit aand geword het op daardie dag, het Hy vir hulle gesê: "Laat ons oorvaar na die ander kant."
36. En hulle het die skare verlaat en Hom, net soos Hy was, saamgeneem in die skuit; en daar was ook ander skuitjies by Hom. 
37. En 'n groot stormwind het opgekom, en die golwe het in die skuit geslaan, sodat dit al vol wou word. 
38. Maar Hy was agter op die skuit aan die slaap op die kussing. En hulle het Hom wakker gemaak en vir Hom gesê: "Meester, gee U nie om dat ons vergaan nie?"
39. En Hy het opgestaan en die wind bestraf en vir die see gesê: "Swyg, wees stil!" En die wind het gaan lê, en daar het 'n groot stilte gekom. 
40. Toe sê Hy vir hulle: "Waarom is julle so bang? Hoe het julle dan geen geloof nie?"
41. En 'n groot vrees het hulle oorweldig, en hulle het vir mekaar gesê: "Wie is Hy tog, dat selfs die wind en see Hom gehoorsaam is!"
(Lees dit ook in Matthéüs 8:23-27 en Lukas 8:22-25)

(DV. I Will share the Word with you as often as I possibly can.  
DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
 PHOTO KINDLY SUPPLIED BY:
      ANDRÉ HEIGAN. 

No comments:

Post a Comment