Saturday, 24 January 2015

JESUS REJECTED AT NAZARETH. / JESUS WORD UIT NÁSARET VERDRYWE.

Weekend 24 & 25 January 2015. 
WORD OF THE DAY:
[Isaiah 54:10]
"For though the mountains should depart and the hills be shaken or removed, yet My love and kindness shall not depart from you, nor shall My covenant of peace and Completeness be removed," says the Lord Who Has compassion on you. 

MESSAGE OF THE DAY:
JESUS REJECTED AT NAZARETH:
1. English - (Amplified Bible Version)
[Luke 4:14-23]
14. Then Jesus went back, full of and under the power of the (Holy) Spirit into Galilee, and the fame of Him spread through the whole region round about. 
15. And He Himself conducted (a course of) teaching in their synagogues, being recognized and honoured and praised by all. 
16. So He came to Nazareth, (that Nazareth) where He had been brought up, and He entered the synagogue, as was His custom on the Sabbath day. And He stood up to read. 
17. And there was handed to Him (the roll of) the book of the prophet Isaiah. He opened (unrolled) the book and found the place where it was written:
18. "The Spirit of the Lord (is) upon Me, because He Has anointed Me (the Anointed One, the Messiah) to preach the good news (the Gospel) to the poor; He Has sent Me to announce release to the captives and recovery of sight to the blind, to send forth as delivered those who are oppressed (who are downtrodden, bruised, crushed, and broken down by calamity.)
19. "To proclaim the acceptable year of the Lord (the day when salvation and the free favours of God profusely abound.)
20. Then He rolled up the book and gave it back to the attendant and sat down; and the eyes of all in the synagogue were gazing (attentively) at Him. 
21. And He began to speak to them: "Today this Scripture has been fulfilled while you are present and hearing."
22. And all spoke well of Him and marveled at the words of grace that came forth from His mouth; and they said: "Is not this Joseph's Son?"
23. So He said to them: "You will doubtless quote to Me this proverb: 'Physician heal Yourself! What we have learned by hearsay that You did in Capernaum, do here also in Your (own) town (country)."

Naweek 24 & 25 Januarie 2015. 
WOORD VAN DIE DAG:
[Jesaja 54:10]
"Want berge mag wyk en heuwels wankel, maar My goedertierenheid sal van jou nie wyk en My vredeverbond nie wankel nie." sê die Here, jou Ontfermer. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JESUS WORD UIT NÁSARET VERDRYWE:
2. Afrikaans - (Ou Afrikaanse Vertaling)
[Lukas 4:14-23]
14. En Jesus het in die krag van die Gees na Galiléa teruggekeer, en daar het 'n gerig aangaande Hom deur die hele omtrek uitgegaan; 
15. En Hy het in hulle sinagoges geleer en is deur almal geprys, 
16. Toe kom Hy in Násaret waar Hy opgevoed was; en soos Hy gewoond was, gaan Hy op die sabbatdag in die sinagoge en staan op om te lees. 
17. En die boek van die profeet Jesaja is aan Hom oorhandig; en toe Hy die boek oopmaak, kry Hy die plek waar geskrywe is: 
18. 'Die Gees van die Here is op My, omdat Hy My gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het My gestuur om die wat verbryseld van hart is, te genees;
19. 'Om aan gevangenis vrylating te verkondig en aan die blindes herstel van gesig; om die wat gebroke is, in vryheid weg te stuur; om die aangename jaar van die Here aan te kondig.'
20. En nadat Hy die boek toegemaak het, en aan die dienaar teruggegee het, gaan Hy sit, en die oë van almal in die sinagoge was op Hom gevestig. 
21. Toe begin Hy vir hulle te sê: "Vandag is hierdie Skrif in julle ore vervul."
22. En almal het vir Hom getuienis gegee en was verwonderd oor die aangename woorde wat uit Sy mond kom; en hulle sê: "Is Hy nie die Seun van Josef nie?" 
23. En Hy antwoord hulle: "Julle sal My ongetwyfeld hierdie spreekwoord toevoeg: 'Geneesheer, genees Uself! Alles wat ons hoor wat in Kapérnaüm gebeur het, doen dit hier in U vaderstad ook!"
(Picture by John Hagee Ministries.)
(DV. I will share the Word with you as often as I possibly can. 
DV. Sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

No comments:

Post a Comment