Friday, 29 April 2016

FELLOWSHIP OF THE BELIEVERS AND CHURCH GROWTH. /. GEMEENSKAP VAN DIE GELOWIGES EN KERKGROEI.

Thursday 26 May 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Colossians 1:13,14)
13. The Father Has delivered and drawn us to Himself out of the control and dominion of darkness, and Has translated us into the kingdom of the Son of His love;
14. In Whom we have our redemption through His blood, (which means) the forgiveness of our sins. 

MESSAGE OF THE DAY:
FELLOWSHIP OF THE BELIEVERS AND CHURCH GROWTH:
(Acts 2:37-47)
37. Now when they heard this, they were acutely distressed and said to Peter and the rest of the apostles: "What should we do, brothers?"
38. Peter said to them: "Repent, and each one of you be baptized in the Name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. 
39. "For the promise is for you and your children, and for all who are far away, as many as the Lord our God will call to Himself."
40. With many other words he testified and exhorted them saying: "Save yourselves from this perverse generation!"
41. So those who accepted his message were baptized, and that day about three thousand people were added.  
42. They were devoting themselves to the apostles' teaching and to fellowship, to the breaking of bread, and to prayer.  
43. Reverential awe came over everyone, and many wonders and miraculous signs came about by the apostles. 
44. All who believed were together and held everything in common,
45. And they began selling their property and possessions and distributing the proceeds to everyone, as anyone had need. 
46. Every day they continued to gather together by common consent in the temple courts, breaking bread from house to house, sharing their food with glad and humble hearts, 
47. Praising God and having the good will of all the people. And the Lord was adding to their number every day those who were being saved. 

Donderdag 26 Mei 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Kolossense 1:13,14)
13. Hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis, en oorgebring het in die koninkryk van die Seun van Sy liefde;
14. In wie ons die verlossing het deur Sy bloed, naamlik die vergifnes van sondes. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
GEMEENSKAP VAN DIE GELOWIGES, EN KERKGROEI: 
(Handelinge 2:37-47)
37. Toe hulle dit hoor is hulle diep in die hart getref, en het vir Petrus en die ander apostels gesê: "Wat moet ons doen broeders?"
38. En Petrus sê vir hulle: "Bekeer julle, en laat elkeen van julle gedoop word in die Naam van Jesus Christus tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. 
39. "Want die belofte kom julle toe en julle kinders en almal wat daar ver is, dié wat die Here onse God na Hom sal roep."
40. En met baie ander woorde het hy hulle besweer en vermaan en gesê: "Laat julle red uit hierdie verkeerde geslag."
41. Die wat toe sy woord met blydskap aangeneem het, is gedoop; en daar is op dié dag omtrent drieduisend siele toegebring. 
42. En hulle het volhard in die leer van die apostels, en in die gemeenskap, en in die breking van die brood, en in die gebede. 
43. En vrees het op elkeen gekom, en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. 
44. En almal wat gelowig geword het was bymekaar, en het alles gemeenskaplik besit.   
45. En hulle eiendomme en besittings het hulle verkoop, en die opbrings onder almal verdeel, volgens wat elkeen nodig gehad het. 
46. En dag vir dag het hulle eendragtig volhard in die tempel, en van huis tot huis brood gebreek, en hulle voedsel met blydskap en eenvoudigheid van hart geniet, 
47. Terwyl hulle God geprys het en in guns was by die hele volk. En die Here het daagliks by die gemeente gevoeg, dié wat gered is. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy I will share the Word with you, as often as I possibly can.     /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)
Many thanks to Joseph Prince for this powerful statement. 

No comments:

Post a Comment