Friday, 29 April 2016

JESUS EXALTED TO GOD'S RIGHT HAND. /. JESUS WORD VERHOOG TOT DIE REGTERHAND VAN GOD.

Weekend 23 & 24 July 2016. 
WORD OF THE DAY:
(Jeremiah 17:7,8)
7. My blessing is on those people who trust in Me, who put their confidence in Me. 
8. They will be like a tree planted near a stream whose roots spread out toward the water. It has nothing to fear when the heat comes. Its leaves are always green. It has no need to be concerned in a year of drought. It does not stop bearing fruit.  

MESSAGE OF THE DAY:
JESUS EXALTED TO THE RIGHT HAND OF GOD:
(Acts 5:31-42)
31. "God exalted Him to His right hand as Leader and Saviour, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. 
32. "And we are witnesses of these events, and so is the Holy Spirit whom God Has given to those who obey Him."
33. Now when they heard this they became furious and wanted to execute them. 
34. But a Pharisee whose name was Gamaliel, a teacher of the law who was respected by all the people, stood up in the council and ordered the men to be put outside for a short time. 
35. Then he said to the council: "Men of Israel, pay close attention to what you are about to do to these men. 
36. "For some time ago Theudas rose up, claiming to be somebody, and about four hundred men joined him. He was killed, and all who followed him were dispersed and nothing came of it. 
37. "After him Judas the Galilean arose in the days of the census, and incited people to follow him in revolt. He too was killed, and all who followed him were scattered. 
38. "So in this case I say to you: stay away from these men and leave them alone, because if this plan or this undertaking originates with people, it will come to nothing. 
39. "But if it is from God, you will not be able to stop them, or you may even be found fighting against God." He convinced them.  
40. And they summoned the apostles and had them beaten. Then they ordered them not to speak in the Name of Jesus and released them. 
41. So they left the council rejoicing because they had been considered worthy to suffer dishonour for the sake of the Name. 
42. And every day both in the temple courts and from house to house, they did not stop teaching and proclaiming the good news that Jesus was the Christ.  

Naweek 23 & 24 Julie 2016. 
WOORD VAN DIE DAG:
(Jeremia 17:7,8)
7. Geseënd is die man wat op die Here vertrou, en wie se vertroue die Here is. 
8. Want hy sal wees soos 'n boom wat by die water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom, en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen; en in 'n jaar van droogte is hy nie besorg nie, en hou nie op om vrugte te dra nie. 

BOODSKAP VAN DIE DAG:
JESUS VERHOOG TOT DIE REGTERHAND VAN GOD:
(Handelinge 5:31-40) 
31."Hom het God as Leidsman en Verlosser deur Sy regterhand verhoog om aan Israel bekering en vergifnes van sondes te skenk.  
32. "En ons is Sy getuies van hierdie dinge, en ook die Heilige Gees wat God gegee het aan die wat Hom gehoorsaam is."
33. Toe hulle dit hoor, was hulle woedend en wou hulle om die lewe bring. 
34. Maar 'n Fariseër met die naam van Gamáliël, 'n leraar van die wet wat by die hele volk hoog in aansien was, het in die Raad opgestaan en bevel gegee dat hulle die apostels bietjie buitentoe moes bring.  
35. Toe sê hy vir hulle: "Israeliete, pas op wat julle gaan doen met hierdie manne;
36. "Want nie lank gelede nie het Theudas opgestaan en gesê dat hy iets besonders was. By hom het 'n aantal mense - omtrent vier honderd - aangesluit. Hy is gedood, en almal wat na hom geluister het, is uitmekaargejaag en het tot niet geword. 
37. "En ná hom, het Judas die Galileër opgestaan, in die dae van die inskrywing en 'n aansienlike getal mense afvallig gemaak agter hom aan. Hy het ook omgekom, en almal wat na hom geluister het, is verstrooi.  
38. "En nou sê ek vir julle: Bly af van hierdie manne en laat hulle staan, want as hierdie voorneme of hierdie werk uit mense is, sal dit vernietig word; 
39. "Maar as dit uit God is, kan julle dit nie vernietig nie - dat dit nie miskien word dat julle selfs teen God stry nie."
40. En hulle het na hom geluister, en nadat hulle die apostels ingeroep het, het hulle hul laat slaan en hulle bevel gegee om nie in die Naam van Jesus te spreek nie, en hulle laat gaan. 
41. Hulle het toe van die Raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was om vir Sy Naam oneer te ly. 
42. En hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie, en die evangelie te verkondig dat Jesus die Christus is. 

(God willing and by His marvellous grace and mercy I wiil share the Word with you, as often as I possibly can.     /
As dit die wil van God is en deur Sy wonderbare genade en barmhartigheid, sal ek die Woord met u deel so dikwels as wat ek moontlik kan.)

Many thanks to Maryke van Vuuren who kindly provided the above powerful truth in Scripture, namely in 1 John 4:4.  


No comments:

Post a Comment